HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri

ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si actualizarea chiriei lunare cu rata inflatiei pentru contractele de inchiriere aflate in perioada de valabilitate aferente acelorasi locuinte

         Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.01.2020;

Având în vedere:

–  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.     1763/13.01.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– raportul Serviciului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.2057/14.01.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;

-prevederile art.8, alin.(7) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicata, actualizata;

-prevederile H.G 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 11998   152 10 201   0 18>Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

-prevederile Legii nr.221/2015 privind aprobarea <LLNK 12014     6130 301   0 32>Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea <LLNK 11998   152 11 212  10 30>art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

– prevederile O.U.G nr.30/2017 pentru  modificarea şi completarea <LLNK 11998   152 13 2<1   0 18>Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

– prevederile H.G nr. 304/05.05.2017 privind modificarea şi completarea <LLNK 12001     0112 3V1   1 21>Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 11998   152 13 2<1   1 18>Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin <LLNK 12001   962 22 3:1   1 33>Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

– prevederile Anexei 16 la  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.2097/2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

-prevederile Legii nr.278/2017 privind aprobarea <LLNK 12017    28130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea <LLNK 11998   152 13 2>2   6 29>art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;

– comunicatul de presa al Institutului National de Statistica nr.15 din 14.01.2020 care precizeaza ca rata inflatiei determinata pe baza indicelui preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2019-decembrie 2019) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2018- decembrie 2018) este de 3,8%;

– prevederile HCL nr.300/28.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al  Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie 2019– februarie 2020;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.q) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.c) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba recalcularea valorii chiriei lunare aferenta locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), calcul diferentiat in functie de pragul de varsta de 35 ani, de rangul localitatii, de ponderea in functie de venitul net realizat pe membru de familie, de anul receptiei locuintei si de cota autorităţii publice locale (%) din valoarea de inlocuire anuala/mp a constructiei, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba recalcularea valorii chiriei lunare aferenta locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.4 (ANL 2), calcul diferentiat in functie de pragul de varsta de 35 ani, de rangul localitatii, de ponderea in functie de venitul net realizat pe membru de familie, de anul receptiei locuintei si de cota autorităţii publice locale (%) din valoarea de inlocuire anuala/mp a constructiei, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.   Se aproba cota autorităţii publice locale (%), aplicabila titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani, la valoarea de inlocuire a constructiilor – locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte in Municipiul Rm.Sarat de 0,5%.

Art.4. Se aproba prelungirea prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere care au incetat la data de 31.12.2019, pe o durata de 1 an, pana la 31.12.2020.

Art.5. (1) Chiria lunara pentru contractele de inchiriere aflate in perioada de valabilitate se actualizeaza cu rata inflatiei de 3,8%, titularii contractelor de inchiriere avand obligatia de a transmite administratorilor locuintelor veniturile nete pe membru de familie realizate in ultimele 12 luni.

(2) In situatia in care titularii contractelor de inchiriere nu prezinta documente din care sa rezulte venitul mediu net lunar pe membru de familie, in termenul stabilit de administratorii locuintelor, in vederea calcularii cuantumului chiriei sau in vederea actualizarii anuale a acesteia, chiria se va calcula fara a fi ponderata cu coeficientii aferenti, conform prevederilor art.8, alin.(9^3) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicata, actualizata.

Art.6. Se imputerniceste primarul Municipiului Rm.Sarat pentru a semna actele aditionale la contractele de inchiriere aferente locuintelor pentru tineri, avand ca obiect prevederile prezentei hotarari, respectiv Directorul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat, potrivit dreptului de administrare statuat prin acte administrative anterioare.

Art.7. Incepand cu data prezentei hotarari orice alta dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica, Serviciul Urbanism -Compartiment Spatiu Locativ si Compartimentul Contencios Administrativ si Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat  precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice locale şi/sau patrimoniul public şi privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens, respectiv Administratia Domeniului Public Rm.Sarat, in stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in răspunderea aferentă actelor administrative.

Art.9. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

 Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.01.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.3, lit.c) (majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 19 voturi pentru, _____-____ abtineri si ______-___ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 19 consilieri locali prezenti.

 

          Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemneaza pentru legalitate,

      Doamna consilier Topana Mariana                    Secretar general,  

                                                                                                 Vagyas-Davidoiu Manuela                                                            

                                                                            

Nr. 8

Rm.Sărat 30.01.2020

Related posts

Leave a Comment