HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si actualizarea chiriei lunare cu rata inflatiei pentru contractele de inchiriere aflate in perioada de valabilitate aferente acelorasi locuinte          Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.01.2020;…

Detalii

HOTĂRÂRE privind actualizarea nivelului redevențelor și a chiriilor cu rata inflației de 3,8%

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind actualizarea cu rata inflatiei de 3,8% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului  pentru exercitarea dreptului de acces  pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de…

Detalii

HOTARARE privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.01.2020; Având în vedere: –  referat de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.3259/16.01.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; – raportul Directiei economice – Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.3724/17.01.2020 in conformitate cu prevederile…

Detalii