HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2020

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT PRIMAR HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020            Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru extraordinara in data de 19.02.2020; Având în vedere: –  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.     10721/12.02.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; – raportul Directiei Economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.10858/13.02.2020 in conformitate cu prevederile…

Detalii