DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 27.02.2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

PRIMAR

 DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru ordinara in  data  de 27.02.2020

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUN:

 Art.1. Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  27.02.2020, orele 1100 in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 27.02.2020 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 27.02.2020 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

   

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

 

Nr. 121

Rm. Sarat 21.02.2020

 

Anexa la Dispozitia nr.________________

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 27.02.2020

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat si al contului de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate partial si total din venituri proprii pe anul 2019 (trimestrul IV al anului 2019)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale -Municipiul Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2019, la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare privind  infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2019, la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2019, la Muzeul Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat, servicii sociale furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat, pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru  anul 2020 la nivelul Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Expert Relatia cu Romii

 

Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (terenuri in suprafata totala de 931,20 mp in vederea racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilelor situate pe strazile Alexandru Odobescu, Petre Ispirescu, C.C Datculescu, Vasile Alecsandri, Cincinat Pavelescu si George Toparceanu din Municipiul Rm.Sarat), precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de gaze naturale, a suprafetei totale de teren mai sus mentionate (corespunzator fiecarei strazi in parte), terenuri apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Serviciul Urbanism/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate absoluta
10. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.4/2020 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori” si „colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora” nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si

S.C RER SUD S.A, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12011   211 13 211   0 18>Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a <LLNK 12015   249 12 221   0 18>Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a <LLNK 12005   196182 3A1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Unitati Publice

 

Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unor bunuri imobile-terenuri

– initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
12. Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate absoluta
13. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Dunarii nr.70 (parcela 32), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate calificata
14. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 302 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 253), strada Intrarea Carpati nr.13, judetul Buzau, pe care este executata constructia C1, cu destinatia anexa, ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.1883/03.07.2018 catre domnul Enache Viorel casatorit cu doamna Enache Radita, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.524/21.04.1993 in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei (Regulament de urbanism aferent U.T.R 10 din Planul Urbanistic General al Municipiului Rm.Sarat)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
15. Proiect de hotarare privind incetarea contractului de superficie nr.1/06.02.2017, ca urmare a neincheierii acestuia in forma autentica coroborat cu prevederile art.10, alin.(3) si art.12 din contract si aprobarea constituirii altui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 242), strada Oltului nr.66, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie, cu destinatia locuinta, catre domnul Musat Costel si doamna Limisca (fosta Musat) Mirela, in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
16. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 302 mp (suprafata masurata)  apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 289), strada Intrarea Dacia nr.7, judetul Buzau, pe care este executata o constructie cu destinatia de locuinta (cu suprafata construita la sol de 66 mp si suprafata construita desfasurata de 66 mp) – fara acte, catre doamna Oprea Mioara, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.1696/01.07.2003 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si domnul Oprea Ionel

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
17. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp  (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 12), strada Dunarii nr.30, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta  aflata la stadiul de fundatie ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.3358/13.11.2019, catre domnul Simion Remus casatorit cu doamna Simion Corina, in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru continuare lucrari in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.2221/01.06.2006 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si doamna

Feraru (actual Demetriou) Fanica

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
18. Proiect de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel din Râmnicu Sărat”, obiectiv de investitii cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Compartiment Investitii

 

Majoritate simpla
19. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii „Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel din Râmnicu Sărat”, obiectiv de investitii cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Compartiment Investitii

 

Majoritate simpla
20. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Autorizarea Serviciilor de Transport Local

 

 

Majoritate absoluta
21. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2020 – mai 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate simpla
22. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 23.01.2020-17.02.2020;
  2. Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din Municipiul Rm.Sarat in semestrul II al anului 2019;
  3. Raport al domnului Sbirnea Iulian urmare a participarii acestuia la sedinta AGOA la S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU;
  4. Convocatorul si documentele pentru sedinta AGA ADI « Buzau 2008 » din data de 31.01.2020, nota privind reprogramarea sedintei pentru data de 31.01.2020, procesul-verbal si hotararile aferente sedintei AGA ADI « Buzau 2008 » din data de 31.01.2020 ;
  5. Informare privind materialul informativ referitor la influenta aviara, destinat crescatorilor de pasari din exploatatiile nonprofesionale (gospodariile populatiei) ;
  6. Raport activitate al domnului Ceparu Florin-administrator public

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts

Leave a Comment