ANUNŢ PUBLIC

Având in vedere:

  • adresa nr. 50201/07.08.2020 a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA inregistrate cu nr. 11385/07.08.2020 la Consiliul Judetean Buzau;
  • adresa nr. 11385/11.08.2020 a Consiliului Judetean Buzau inregistrata la Primaria Municipiului Ramnicu Sarat cu nr. 43944/11.08.2020;
  • prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, actualizata cu Legea 90/2011, art. 16, alin (1), conform caruia:

    “Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate – varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice”;

  • prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, art 16, alin (2), conform caruia:

“Pentru realizarea investigaţiilor geotehnice pentru obiective de infrastructură, indiferent de etapa de proiectare pentru care se execută, proprietarii de terenuri sunt obligaţi să permită accesul pe proprietate operatorilor economici care execută respectivele investigaţii, având dreptul la despăgubiri pentru eventualele deteriorări dovedite ale terenului, care vor fi plătite de către operatorii economici respectivi, cu asigurarea sumelor de către beneficiarii proiectelor de infrastructură.”,

      va informăm asupra faptului că in extravilanul Municipiului Ramnicu Sarat pe unele terenuri aflate pe traseul drumului de mare viteză Buzău-Focşani identificat in cadrul obiectivului ”Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru drum de mare viteză Buzău-Focsani”, prestatorul CONSITRANS SRL prin subcontractantul GEOSTUD SRL a demarat activitatea de realizare a forajelor geotehnice.

Astfel, conform prevederilor legale anterior mentionate, informăm proprietarii terenurilor agricole din zona tarlalelor 2, 5, 6, 7, 8, 13 14, 15, 25, 26, 28, 29, 30 si 32 că au obligaţia de a permite accesul pe teren in vederea realizării forajelor geotehnice de către GEOSTUD SRL.

 

Primar,

Cîrjan Sorin Valentin

Related posts