Dispozitia si proiectul ordinii de zi, a Sedintei de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 30.04.2024, ora 15.

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

                     PRIMAR  

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru ordinara in  data  de 30.04.2024

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 DISPUN:

 Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  30.04.2024, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 30.04.2024 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.04.2024 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.04.2024 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale https://primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ –teritoriale https://primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.                   

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Nr. 360

Rm. Sarat 24.04.2024

 

Anexa la Dispozitia nr.360/24.04.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 30.04.2024

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.107/24.04.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 urmare a incheierii contractului de finantare nr.58/08.04.2024 intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Primaria Ramnicu Sarat (beneficiar Liceul Tehnologic „Victor Frunza” Ramnicu Sarat) coroborat  cu validarea Dispozitiei Primarului Municipiului Rm.Sarat nr.351/16.04.2024 privind rectificarea bugetului local de  venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 urmare a prevederilor O.U.G nr.19/07.03.2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistenţă socială şi alte sectoare de activitate bugetară si cu aprobarea utilizarii sumei de 5.123.956,23 lei din excedentul bugetar al sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2023,  suma ramasa neutilizata la finele anului 2023 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.108/24.04.2024 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2025 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 10,4% (aferenta anului fiscal 2023)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Impozite si Taxe Locale

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare nr.109/24.04.2024 privind aprobarea acordarii din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 a unor recompense financiare individuale, elevului Darie M.M Andrei-Sebastian, elev al Colegiului National « Alexandru Vlahuta » din Municipiul Rm.Sarat si profesorului indrumator in pregatirea acestuia, domnul Lazarescu Dragos- Florentin, pentru rezultatul obtinut la Olimpiada Nationala de Matematica 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.110/24.04.2024 privind aprobarea acordarii din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 a unui premiu in valoare 3.000 lei doamnei CHINTOIU MARIA cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani in cursul anului 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.111/24.04.2024 privind aprobarea alocarii sumei de 30.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024, necesara pentru acordarea unui numar de 200 tichete sociale pentru familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate sau deosebite din Municipiul Rm.Sarat pentru procurarea de alimente cu ocazia Sarbatorilor Pascale

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.112/24.04.2024 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.113/24.04.2024 privind repartizarea sumei de 315.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.114/24.04.2024 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2023 la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.115/24.04.2024 privind  privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2023 la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.116/24.04.2024 privind privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare nr.117/24.04.2024 privind  aprobarea modificarii statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare nr.118/24.04.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum si a Caietului de obiective intocmite pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Local Ramnicu Sarat pentru  Muzeul Municipal „Octavian Mosescu” Ramnicu Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva Majoritate simpla
13. Proiect de hotarare nr.119/24.04.2024 privind reluarea procedurii de numire a unuia din cei 2 reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Rm. Sărat în Consiliul de Administrație al Colegiului National « Alexandru Vlahuta » și modificarea, în consecință, a poziției nr.1 din anexa la H.C.L. nr. 225/28.09.2023 privind numirea pentru anul școlar 2023-2024 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Rm. Sărat ca membri ai Consiliilor de Administrație ale unităților din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Rm. Sărat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Serviciul

Monitorizare și Îndrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice

Majoritate simpla
14. Proiect de hotarare nr.120/24.04.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere conducta distributie gaze naturale redusa presiune+Bransament+P.R.M Gaze naturale”, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.35/14.03.2024, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a terenului in suprafata de 1,8 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, in vederea extinderii retelei de gaze prin introducerea in subteran a conductei de distributie a gazelor naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe strada Plopilor nr.31, Municipiul Rm.Sarat, in cadrul investitiei mentionate mai sus, catre ENGIE ROMANIA S.A

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Arhitect Sef/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
15. Proiect de hotarare nr.121/24.04.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Racordare la reteaua electrica loc de consum permanent cu destinatia de spatiu de productie si prestari servicii”,  lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.61/09.04.2024, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 10 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, in vederea racordarii la sistemul de distributie a energiei electrice a imobilului cu numarul cadastral 32268 din Soseaua Focsani nr.40,  Municipiul Rm.Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Arhitect Sef/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
16. Proiect de hotarare nr.122/24.04.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 82), strada Jiului nr.6, judetul Buzau, numar cadastral 32796, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime P+1E, aflata la stadiul fizic de fundatie, catre Baragan Adriana-Petruta si Baragan Valentin, coroborat cu incetarea  contractului de comodat nr.2/28.11.2018 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si Costea Mihaela

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Serviciul

Buget-Contabilitate/ Arhitect Sef/

Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
17. Proiect de hotarare nr.123/24.04.2024 privind privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 427), strada Revolutiei nr.20, judetul Buzau, numar cadastral 31766, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime parter, catre domnul Mihai Neculai si doamna Mihai Teodora, coroborat cu incetarea  procesului-verbal nr.11393/20.10.2008 incheiat intre Primaria Municipiului Rm.Sarat (Municipiul Rm.Sarat) si domnul Golea Ion

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Serviciul

Buget-Contabilitate/ Arhitect Sef/

Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
18. Proiect de hotarare nr.124/24.04.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 151), strada Muresului nr.17, judetul Buzau, numar cadastral 30534, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime P+M, aflata la stadiul fizic de fundatie, catre Popescu Alin-Traian si Popescu Catalina, coroborat cu incetarea  contractului de comodat nr.144/14.01.2011 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si Panait (actual Ghita) Claudia-Iuliana

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Serviciul

Buget-Contabilitate/ Arhitect Sef/

Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
19. Proiect de hotarare nr.125/24.04.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 313 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 415), strada Revolutiei nr.3, judetul Buzau, numar cadastral 34331, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime parter, aflata la stadiul fizic de fundatie, catre Uta Georgiana-Elena, coroborat cu incetarea  contractului de comodat nr.1/28.11.2018 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Stoica Viorel-Neculai

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Serviciul

Buget-Contabilitate/ Arhitect Sef/

Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
20. Proiect de hotarare nr.126/24.04.2024 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 122), strada Muresului nr.75, judetul Buzau, numar cadastral 30505, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, regim de inaltime P+1, aflata la stadiul fizic de fundatie, catre Zaharia Andreea Valentina, coroborat cu incetarea  procesului-verbal procesului-verbal nr.9704/02.07.2007 incheiat intre Primaria Municipiului Rm.Sarat (Municipiul Rm.Sarat) si doamna Trestianu (actual Smarandescu) Elena

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Serviciul

Buget-Contabilitate/ Arhitect Sef/

Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
21. Proiect de hotarare nr.127/24.04.2024 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat a unor bunuri – mijloace fixe – în scopul scoaterii din funcțiune, valorificării, sau, după caz, casării  si demolarii acestora în condițiile legii

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia Economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/ Compartiment Evidență Patrimoniu și Rețele Utilitare/ Compartiment Administrare Patimoniu, Vânzări, Închirieri și Concesiuni/ Compartiment

Contencios Administativ și Juridic

Majoritate absoluta
22. Proiect de hotarare nr.128/24.04.2024 privind încheierea unui protocol de colaborare și darea în administrare către Inspectoratul de Poliție al Județului Buzău, Poliția Municipiului Rm. Sărat, instituţie publică specializată a statului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a bunurilor mobile – „Pistol laser pentru viteză LTI 20/20 TRUCAM II” și accesorii și „Etilotest profesional AlcoQuant6020 PLUS”, proprietate privată a Municipiului Rm. Sărat, jud. Buzău, în vederea desfășurării activității specifice de către această instituție, în cadrul protocolului de colaborare, pentru o perioadă de 5 ani

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia Economica/

Serviciul Buget Contabilitate/ Compartiment Autorizarea Serviciilor de Transport Local/ Compartiment Contencios Administrativ și Juridic

Majoritate absoluta
23. Proiect de hotarare nr.129/24.04.2024 privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Spatiu Locativ/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
24. Proiect de hotarare nr.130/24.04.2024 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind „maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice” si „curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet” din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia

Economica/ Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate simpla
25. Proiect de hotarare nr.131/24.04.2024 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Registrul Agricol Majoritate simpla
26. Proiect de hotarare nr.132/24.04.2024 privind constatarea incetarii calitatii de membri asociati ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS  a unor unitati administrativ teritoriale

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate absoluta
27. Proiect de hotarare nr.133/24.04.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile mai 2024-iulie 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
28. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 20.03.2024-18.04.2024;
  2. Planul de supraveghere a calitatii apei potabile aferente anului 2024 pentru Sector Rm.Sarat transmis de catre ADI Buzau 2008 prin adresa inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.18928/28.03.2024;
  3. Informare a Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.105/30.03.2023;

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts