HOTARARE privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT                                                                           CONSILIUL LOCAL  HOTARARE privind anularea accesoriilor  în cazul obligaţiilor bugetare restante  la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Rm.Sarat si aprobarea procedurii de anulare a acestora   Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.07.2020; Având în vedere: –  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.37683/15.07.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; – raportul Serviciului…

Detalii

HOTARARE privind reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de 50%

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT                                                                           CONSILIUL LOCAL  HOTARARE privind reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de 50%, cladiri (nerezidentiale) aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, scutirea chiriei, redeventei si a taxei pe cladiri pentru cladirile proprietate publica sau privata a Municipiului Rm.Sarat, date in concesiune sau inchiriere, pe perioada starii de urgenta, in care nu s-a desfasurat activitate economica, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2 precum si a taxei si chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, pentru perioada in care nu au fost…

Detalii