HOTARARE privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat

ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.01.2020;

Având în vedere:

–  referat de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.3259/16.01.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– raportul Directiei economice – Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.3724/17.01.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;

– prevederile Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare;

– prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.27 si art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile  HCL nr.18/13.03.1997 cu privire la aprobarea transferului cu titlu gratuit a activului „Cimitir Eternitatea” de la RAGCL Elast Rm.Sarat la ADP, respectiv prevederile HCL nr.91/20.06.2002 privind transmiterea unui imobil aflat in proprietatea Consiliului local Rm.Sarat din administrarea Primariei in administrarea A.D.P Rm.Sarat;

-prevederile HCL nr.177/29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Cimitirului „Eternitatea” din Municipiul Rm.Sarat;

– solicitarea Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat insotita de nota de fundamentare inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.68370/08.10.2019;

-prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata (anunt consultare si dezbatere publica, proces verbal si minuta dezbaterii publice, proces verbal incheiat cu prilejul finalizarii procedurii);

-prevederile HCL nr.300/28.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al  Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie 2019– februarie 2020;

-prevederile art.129, alin.(2), li.c) si d) coroborat cu alin.(4), lit.c) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.c) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1. Se aproba actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat, conform anexei.

Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Sarat si Administratia Domeniului Public Rm.Sarat in stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in răspunderea aferentă actelor administrative.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

 Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.01.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.3, lit.c) (majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 19 voturi pentru, ____-_____ abtineri si _____-____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 19 consilieri locali prezenti.

 

          Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemneaza pentru legalitate,

      Doamna consilier Topana Mariana                    Secretar general,  

                                                                                                  Vagyas-Davidoiu Manuela 

 

                                                                           

Nr. 9

Rm.Sărat 30.01.2020

                                                                         Anexa la HCL nr.9/30.01.2020

 Tabel cuprinzand taxele speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat (propunere)

 

Nr.

crt.

Denumire serviciu funerar U.M. Nivel existent

(lei)

Nivel propus

(lei)

1. Inchiriat capela 24h lei/sicriu/zi 60 75
2. Sapat groapa, astupat si aranjat mormant lei/groapa 150 187
3. Inhumat oseminte lei/cadavru 70 87
4. Deshumat oseminte cu groapa normala lei/cadavru 140 174
5. Taxa autorizatie lucrari funerare-montat cruce lei/buc 30 37
6. Taxa autorizatie lucrari funerare-cavouri si cripte lei/buc 200 249
7. Taxa autorizatie transport oseminte in alta localitate lei/oseminte 60 75
8. Taxa intretinere (iluminat, curatenie alei,apa,paza,etc)-lei/mp/an/loc  termen 25 ani lei/mp/an 3 4
9. Concesiune loc de veci termen 25 ani lei/groapa 250 311
10. Concesiune loc de veci termen 7 ani lei/groapa 50 63
11. Taxa intretinere (iluminat, curatenie alei, apa-lei/an, pentru loc termen 7 ani lei/groapa 60 75

 Presedinte de sedinta,                                                      Secretar general,    

 

Related posts

Leave a Comment