PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 66 privind convocarea Consiliului judeţeanîn şedinţa ordinară a lunii martie 2020

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 66

privind convocarea Consiliului judeţean

în şedinţa ordinară a lunii martie 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

 Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 26 martie 2020, ora 09:00.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. Proiect de hotărâre nr. 50/19.03.2020 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Dragomir Ionuț Sebastian;
 3. Proiect de hotărâre nr. 51/19.03.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat al încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – forma actualizată 1;
 4. Proiect de hotărâre nr. 52/19.03.2020 pentru rectificarea I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020;
 5. Proiect de hotărâre nr. 53/19.03.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 6. Proiect de hotărâre nr. 54/19.03.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Județean Buzău;
 7. Proiect de hotărâre nr. 48/12.02.2020 pentru completarea anexei nr.14.8 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.235/2019 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2020;
 8. Proiect de hotărâre nr. 55/19.03.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic si reaprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare drum județean DJ 203L, între km. 29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăiești, județul Buzău” finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală ;
 9. Proiect de hotărâre nr. 56/19.03.2020 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului Buzău a imobilului situat în orașul Pogoanele, cu destinația de „Centru de asistență medico-socială Pogoanele;
 10. Proiect de hotărâre nr. 57/19.03.2020 privind aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău;
 11. Proiect de hotărâre nr. 58/19.03.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 12. Proiect de hotărâre nr. 59/19.03.2020 pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunitățile vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021;
 13. Proiect de hotărâre nr. 60/19.03.2020 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 122/2019
 14. Proiect de hotărâre nr. 61/19.03.2020 pentru modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău;
 15. Proiect de hotărâre nr. 62/19.03.2020 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău;
 16. Proiect de hotărâre nr. 63/19.03.2020 pentru aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 17. Proiect de hotărâre nr. 64/19.03.2020 privind completarea punctului I din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată;
 18. Proiect de hotărâre nr. 49/24.02.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Buzău;
 19. Proiect de hotărâre nr. 65/19.03.2020 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale din judeţul Buzău;
 20. Proiect de hotărâre nr. 66/19.03.2020 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 02 aprilie 2020;
 21. Proiect de hotărâre nr. 67/19.03.2020 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 02 aprilie 2020.

 RAPOARTE 

 1. Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2019.
 2. Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru

anul 2019;

 1. Raport de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău – Lungu Romeo Daniel pentru anul 2019;
 2. Raport de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău – Petre Adrian-Robert pentru anul 2019;
 3. Raport de evaluarea implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019 – centralizat;
 4. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Judeţean Buzău, în anul 2019;
 5. Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie – decembrie 2019;

 

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău – pct. 1-16; 18-20 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, domnul Adrian-Robert Petre – pct. 17;

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 26 martie 2020 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 19 MARTIE 2020

 PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts

Leave a Comment