DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 31.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT
                     PRIMAR

  

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru ordinara in  data  de 31.03.2020

 Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

          Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUN: 

Art.1. Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  31.03.2020, orele 1115 in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.03.2020 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.03.2020 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.3.  (1)Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens.

(2) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se pot descarca si de pe pagina de internet a unitatii administrativ – teritoriale www.primariermsarat.ro, la Sectiunea « Consiliul local/Proiecte de hotarari ».

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Nr. 252

Rm. Sarat 25.03.2020

                                                          Anexa la Dispozitia nr.252/31.03.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 31.03.2020

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2019

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Primariei Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare privind   aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Politiei Locale Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrana pe anul 2020 personalului din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
10. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
12. Proiect de hotarare privind    aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
13. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
14. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
15. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
16. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeul Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
17. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
18. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
19. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor, criteriilor si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanti la activitatile sportive ale ramurei de sport „ Fotbal amator si fotbal non amator”, ca disciplina sportiva pe echipe-Echipa de fotbal masculin care activeaza in Campionatul Judetean Liga 4, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat, pentru perioada in care echipa activeaza in aceasta liga

– initiator -Predonescu Lucian-consilier local

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate simpla
20. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat

– initiator -Predonescu Lucian-consilier local

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
21. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
22. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
23. Proiect de hotarare privind  aprobarea organigramei si statului de functii ale Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
24. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale  Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
25. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
26. Proiect de hotarare privind  aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
27. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
28. Proiect de hotarare privind  aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
29. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
30. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
31. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat pentru anul 2019

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
32. Proiect de hotarare privind  aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Rm.Sarat pentru anul 2019

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
33. Proiect de hotarare privind  aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Muzeul Municipal Rm.Sarat pentru anul 2019

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
34. Proiect de hotarare privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2019 si a comisiei de contestatii

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
35. Proiect de hotarare privind desemnarea auditorului statutar la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
36. Proiect de hotarare privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
37. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrari pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat in scopul implementarii „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020”,  precum si punerea la dispozitia proiectului a terenurilor necesare efectuarii noilor investitii publice pentru UAT Municipiul Rm.Sarat- alimentare cu apa si canalizare, pe perioada implementarii proiectului mai sus mentionat, catre S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/Serviciul Urbanism Majoritate absoluta
38. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca

S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Retele de distributie apa si bransamente aferente in Municipiul Rm.Sarat, strazile: Oreavu, Porumbeilor, Intrarea Carpati, Intrarea Bucegi si Alexandru Sihleanu (inlocuiri) sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (terenuri in suprafata totala de 432 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/Serviciul Urbanism Majoritate absoluta
39. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 289 mp (suprafata masurata)  apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 69), strada Petre Iorgulescu nr.9, judetul Buzau, pe care este executata constructia C1 cu destinatia de locuinta, parter (cu suprafata construita la sol de 86 mp) – fara acte, catre doamna Perca Lacramioara, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.1860/20.09.2004 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si doamna Purcea (actual Matei) Petruta

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
40. Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat,

situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Slam Rimnic, strada Liviu Rebreanu nr.9 (parcela 38), judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate calificata
41. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de locatiune pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, apartinand fondului locativ (public/privat) al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul Urbanism/

Compartiment Spatiu Locativ/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
42. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 1.523 mp, avand numarul cadastral 30829, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.43, judetul Buzau, in doua loturi

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Administrare Patrimoniu Majoritate absoluta
43. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unor bunuri imobile-terenuri

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Administrare Patrimoniu Majoritate absoluta
44. Proiect de hotarare privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia – sediu partid, in suprafata utila de 13,26 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, catre Uniunea Salvati Romania – Filiala Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Spatiu Locativ

Majoritate absoluta
45. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public de interes local al Municipiului Rm.Sarat in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, a unui imobil (constructie si teren aferent), situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Brasoveni nr.3 Bis, judetul Buzau, imobil inscris in Cartea Funciara nr.33470 Ramnicu Sarat, avand numarul cadastral 33470 (respectiv 33470-C1), in vederea stabilirii de catre autoritatea deliberativa a oportunitatii vanzarii in conformitate cu prevederile legale instituite de Codul Administrativ

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Administrare Patrimoniu Majoritate absoluta
46. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) in Municipiul Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Unitati Publice Majoritate simpla
47. Proiect de hotarare privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
48. Proiect de hotarare privind revizuirea si completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Unitati Publice Majoritate simpla
49. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 19.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor Pascale

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Unitati Publice Majoritate simpla
50. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat- familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
51. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat-familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
52. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat– familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
53. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
54. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
55. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale “Corneliu Coposu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
56. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Municipal Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
57. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal- initiator

-Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
58. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat  potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
59. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2020, ora 1400 (sau 03.04.2020, ora 1400 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
60. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.1 înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
61. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a

S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
62. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltulieli pe anul 2020 al S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU, inclusiv anexele la acesta, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
63. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.4 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau,  ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
64. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr.II.1  înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent trimestrului II al anului 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art.55, alin.1 din O.U.G nr.109/2011, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
65. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2020, ora 1500 (sau 03.04.2020, ora 1500 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
66. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea contractarii de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a unui imprumut in valoare de pana la 20.000.000 euro, reprezentand in cea mai mare parte contravaloarea cofinantarii Companiei de Apa S.A Buzau pentru derularea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+133649, proiect finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
67. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a

S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului contractului de credit guvernat de drept englez, care urmeaza sa fie incheiat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord sa puna la dispozitia Companiei de Apa S.A Buzau un credit avand valoarea totala a principalului de pana la 20.000.000 euro in scopul cofinantarii investitiilor in cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+133649, proiect finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020 (Contractul de credit) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (…), nr.(…) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (…), nr.(…) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
68. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului privind contractul de modificare si reafirmare a contractului de Asistenta pentru proiect incheiat intre Judetul Buzau, Compania de Apa S.A Buzau si Municipiul Buzau la data de 06.06.2011, care urmeaza sa fie incheiat in legatura cu Contractul de credit intre aceleasi parti, continand printre altele, anumite declaratii, garantii si angajamente ale Companiei de Apa S.A Buzau si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (…), nr.(…) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (…), nr.(…) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
69. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente  care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (…), nr.(…) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (…), nr.(…) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului,  ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
70. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea unei Scrisori de Informare in legatura cu Contractul de Credit, adresata de Compania de Apa S.A Buzau catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operatiunile, afilierile, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avuta in vedere de Contractul de Credit, precum si orice alt act aditional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (…), nr.(…) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (…), nr.(…) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului,  ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
71. Proiect de hotarare privind împuternicirea  domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau,  ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
72. Alte probleme ale activitatii curente:

1.    Raportul primarului Municipiului Rm.Sarat privind starea economica, sociala si de mediu a Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2019;

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 18.02.2020-20.03.2020;
  2. Convocator privind convocarea AGA ADI Buzau 2008 si materialele sedintei din 16.03.2020;
  3. Proces-verbal  al sedintei AGA ADI Buzau 2008 si Hotararile sedintei AGA ADI Buzau 2008 din 16.03.2020;
  4. Informare ADI Buzau 2008 privind Bilantul referitor la functionarea sistemului, supravegherea calitatii apei potabile, lucrari realizate in 2019 precum si Planul de supraveghere a calitatii apei potabile in anul 2020 pentru ZAP Rm.Sarat;
  5. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Populatiei

 

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts

Leave a Comment