DISPOZIȚIE Nr. 23 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii ianuarie 2021

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

  

DISPOZIȚIE Nr. 23

privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii ianuarie 2021

         Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1),        lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE:

         Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de  28 ianuarie 2021, ora 1000.

                  (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

          Art.2. Ordinea de zi a ședinței:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. Proiect de hotărâre nr. 2/21.01.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Lungu Romeo Daniel, prin demisie și declararea ca vacant a unui loc de consilier județean;
 1. Proiect de hotărâre nr. 3/21.01.2021 privind stabilirea taxelor şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2021;
 1. Proiect de hotărâre nr. 4/21.01.2021 pentru aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2021;
 1. Proiect de hotărâre nr. 5/21.01.2021 privind aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău ;
 1. Proiect de hotărâre nr. 6/21.01.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău;
 1. Proiect de hotărâre nr. 7/21.01.2021 pentru aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău ;
 1. Proiect de hotărâre nr. 8/21.01.2021 pentru  aprobarea unor modificări privind organigrama și statul de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău ;
 1. Proiect de hotărâre nr. 9/21.01.2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 295/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu’’ Buzău-funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație’’, cu modificările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre nr. 10/21.01.2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 296/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație’’, cu modificările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre nr. 11/21.01.2021 pentru modificarea Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 299/17.12.2018  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău-familia ocupațională „Administrație”, cu modificări ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre nr. 12/21.01.2021 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 300/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău-familia ocupațională „Administrație”, cu modificările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre nr. 13/21.01.2021 privind menținerea salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău, precum și pentru personalul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și județean din subordinea acestuia, la nivelul aferent lunii decembrie 2020;
 1. Proiect de hotărâre nr. 14/21.01.2021 privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2021 -2022;
 1. Proiect de hotărâre nr. 15/21.01.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Târgul de Turism al României ediția a 44-a – virtual, București 18-21 februarie 2021;
 1. Proiect de hotărâre nr. 16/21.01.2021 privind stabilirea pe perioadă determinată a destinației de Centru de vaccinare împotriva Covid-19 pentru o suprafață construită a unui imobil proprietate publică a Județului Buzău din municipiul Rm. Sărat, strada Micșunelelor nr. 29 (fost nr. 9);
 1. Proiect de hotărâre nr. 17/21.01.2021 pentru aprobarea formei actualizate a Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în vederea realizării documentației tehnico-economice aferente investiției „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”;
 1. Proiect de hotărâre nr. 18/21.01.2021 pentru aprobarea componenței și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Buzău;
 1. Proiect de hotărâre nr. 19/21.01.2021 pentru validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare – formă actualizată;
 1. Proiect de hotărâre nr. 20/21.01.2021 privind desemnarea a doi consilieri judeţeni, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale Secretarului general al judeţului, domnul GAVRILĂ MIHAI – LAURENŢIU ;
 1. Proiect de hotărâre nr. 21/21.01.2021 pentru aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru Județul Buzău în anul 2020;
 1. Proiect de hotărâre nr. 22/21.01.2021 pentru aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate;
 1. Proiect de hotărâre nr. 23/21.01.2021 pentru prelungirea traseului județean cod 006 Buzău – Merei – Năeni până în localitatea Fințești;
 1. Proiect de hotărâre nr. 24/21.01.2021 pentru aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorii de transport care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate, în județul Buzău – formă actualizată;

II. RAPOARTE

 1. Raport privind utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială, acordate în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Judeţean Buzău asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău, în anul 2020;
 1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Judeţean Buzău, în anul 2020;

        Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău pct. 1-20 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, dl. Petre Adrian-Robert pct. 21-23 ;

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 28 ianuarie 2021 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

 

1.   Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului –
pct. 1,2,3,8,9,10,11,12,14,15,16,19,23;

2.   Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct. 1,4,5,6,7,18,19;

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1,15,17,19,20;

4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – pct. 1,19,21,22,23;

5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1,5,6,7,13,14,15,19.

 

Art.6. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.7. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 21 IANUARIE 2021

 

PREŞEDINTE,

 PETRE-EMANOIL NEAGU

                                        

                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,  

                    MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts