HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

PRIMAR

HOTARARE

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020

           Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru extraordinara in data de 19.02.2020;

Având în vedere:

–  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.     10721/12.02.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– raportul Directiei Economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.10858/13.02.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;

-prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-prevederile art.19, alin.1, lit.a), respectiv art.14, alin.7 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, coroborat cu prevederile art.39, alin.(1) – alin.(6) din acelasi act normativ;

-prevederile Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii asistentei sociale, nr.292/2011,  cu modificarile si completarile ulterioare;

-adresele nr.1393/10.01.2020, respectiv nr.1660/13.01.2020 ale Administratiei  Judetene a Finantelor Publice Buzau – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, inregistrate la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.1528/13.01.2020, respectiv nr.2098/14.01.2020;

-adresele nr.11729/07.02.2020, respectiv nr.13825/13.02.2020 ale Administratiei  Judetene a Finantelor Publice Buzau – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, inregistrate la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.9778/10.02.2020, respectiv nr.11030/13.02.2020;

– adresa Consiliului Judetean Buzau, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.4659/21.01.2020 prin care se transmite Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr.1/2020 privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumei de 27.316 mii lei din Fondul constituit la dispozitia Consiliului judetean pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

-politicile si strategiile sectoriale si locale precum si prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget;

-programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva la nivel local;

-Anuntul privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020, nr.4684/21.01.2020, insotit de documentatia aferenta, anunt publicat pe site-ul Primariei Municipiului Rm.Sarat si in presa locala; respectiv procesul-verbal nr.9011/05.02.2020 insotit de raportul de specialitate nr.8947/05.02.2020 privind completarea si modificarea Proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 si a Listei obiectivelor de investitii;

– prevederile art.5, lit.m) si n), art.84, alin.(3) – alin.(5), art.87, alin.(3) – alin.(5),  art.88, art.129, alin.(4) lit.a) respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a). art. 139, alin.(3), lit.a) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1. Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020, conform anexelor nr.1 si 2.

Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Lista obiectivelor de investitii  pe anul 2020, pe surse, este prezentata in anexa nr.3.

Anexa nr.3 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Rm.Sarat sa repartizeze sumele aprobate prin prezenta hotarare.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice locale şi/sau patrimoniul public şi privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens.

Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta extraordinara din data de 19.02.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.3, lit.a) (majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 15 voturi pentru, 3 abtineri si ____-_____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

            Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemneaza pentru legalitate,

      Doamna consilier Topana Mariana                       Secretar general,  

                                                                                  Vagyas-Davidoiu Manuela  

                                                                    

Nr. 34

Rm.Sărat 19.02.2020

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 

Related posts

Leave a Comment