Convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară în data de 21 ianuarie 2020

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

  DISPOZIŢIE   Nr. 10

 privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă extraordinară în data de 21 ianuarie 2020

         Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3),
art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE :

         Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară,  în data de 21 ianuarie 2020, ORA 1000.

                    (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre nr. 1/15.01.2020 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.316 mii lei din fondul constituit la dispoziția consiliului județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 – 2023 din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;
  1. Proiect de hotărâre 2/15.01.2020 privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2020 și estimări pentru anii 2021 – 2023.

                   (3) Inițiatorul proiectelor de hotărâri prevăzute la alin. (2) este Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.2. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 21.01.2020 se transmit, spre avizare, comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

         BUZĂU , 16 IANUARIE 2020

                            PREŞEDINTE,

                  PETRE-EMANOIL NEAGU

          AVIZAT PENTRU LEGALITATE

     SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

                  MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts

Leave a Comment