HOTARARE privind actualizarea cu rata inflatiei de 5,1% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale

HOTARARE

privind actualizarea cu rata inflatiei de 5,1% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului  pentru exercitarea dreptului de acces  pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2022

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 31.01.2022;

Având în vedere:

–  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.     3032/17.01.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;

– raportul comun al Directiei Economice si al Serviciului Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.4174/20.01.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;

– avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;

– prevederile art.302 si art.332 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

-clauzele contractuale cuprinse in contractele de concesiune/inchiriere incheiate de catre Municipiul Rm.Sarat, care prevad ca anual, in luna ianuarie a anului in curs, redeventa/chiria, se actualizeaza cu rata inflatiei inregistrata la sfirsitul anului anterior;

-clauzele contractuale cuprinse in contractele de superficie care prevad ca anual, in luna ianuarie a anului in curs, pretul superficiei, se actualizeaza cu rata inflatiei inregistrata la sfirsitul anului anterior;

-prevederile HCL nr.10/30.01.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind aprobarea conditiilor in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a Municipiului Rm.Sarat in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice in Municipiul Rm.Sarat;

-comunicatul de presa al Institutului National de Statistica nr.17 din 14.01.2022 care precizeaza ca rata inflatiei determinata pe baza indicelui preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2021-decembrie 2021) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2020- decembrie 2020) este de 5,1%;

– prevederile art.871-873 din Noul Cod Civil;

– procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local”;

-prevederile HCL nr.235/28.10.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al  Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile noiembrie 2021– ianuarie 2022;

-faptul ca doamna Tardeanu Viorica-Georgeta al carei mandat de consilier local supleant a fost validat prin Incheierea de sedinta  din data de 29.12.2021, pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat, judetul Buzau in Dosarul nr.4401/287/2021, inregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 47539/04.01.2022 a depus juramantul in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat din data de 17.01.2022, astfel incat numarul consilierilor locali in functie este 19;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.c) si lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.c) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1. Se aproba actualizarea cu rata inflatiei de 5,1% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, pentru anul fiscal 2022.

Art.2. Se aproba actualizarea cu rata inflatiei de 5,1% a pretului superficiei aferent raporturilor juridice contractuale avand ca obiect constituirea dreptului de superficie asupra terenurilor proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, pentru anul fiscal 2022.

Art.3. Se aproba actualizarea cu rata inflatiei de 5,1% a tarifului  pentru exercitarea dreptului de acces  pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, pentru anul fiscal 2022.

Acesta este prevazut in anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art.4. Se aproba actualizarea cu rata inflatiei de 5,1% a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, pentru anul fiscal 2022.

Acestea sunt prevazute in anexa nr.2 la prezenta hotarare.

Art.5. Se aproba actualizarea cu rata inflatiei de 5,1% a tarifelor lunare pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, pentru anul fiscal 2022.

Acestea sunt prevazute in anexa nr.3 la prezenta hotarare.

Art.6. Se aproba actualizarea cu rata inflatiei de 5,1% a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, pentru anul fiscal 2022.

Acestea sunt prevazute in anexa nr.4 la prezenta hotarare.

Art.7. Anexele nr.1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8. HCL nr.3/28.01.2021 privind actualizarea cu rata inflatiei de 2,6% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului  pentru exercitarea dreptului de acces  pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2021 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Impozite si Taxe Locale si Serviciul Urbanism-Compartiment Spatiu Locativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat, precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice locale şi/sau patrimoniul public şi privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens, in stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in răspunderea aferentă actelor administrative.

Art.10. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

 

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 31.01.2022, cu respectarea prevederilor art.139 alin.3, lit.c) (majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 18 voturi pentru, ____-_____ abtineri si _____-____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

 

           Preşedinte de şedinţă,                                       Contrasemneaza pentru legalitate,

    Domnul consilier Popescu Stanciu                     Secretar general,  

                                                                                               Vagyas-Davidoiu Manuela 

Nr. 5

Rm.Sărat 31.01.2022

Related posts