ANUNŢ privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2020

Nr. 4684/21.01.2020

ANUNŢ

Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2020 (în proiect – conform art. 39, alin. (1) – alin. (6) din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, actualizată)

Având în vedere prevederile art. 39  alin (3)-(6) din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia.

Astfel, în 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor prevăzut la alin. (3), proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităţilor deliberative, de către ordonatorii principali de credite.

Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, potrivit alin. (4), se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe.

Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) ale art. 39 din actul normativ menţionat, se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Astfel, în termen de 15 zile de la data afişării prezentului anunţ, locuitorii Municipiului Râmnicu Sărat au prerogativa legală de a formula contestaţie faţă de menţiunile Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2020 (în proiect – conform art. 39, alin. (1) – alin. (6) din Legea nr. 273/2006 – privind finanele publice locale, actualizată), respectiv, până la data de 5 februarie 2020, ora 16:00.

Contestaţiile se vor formula în scris, conţinând datele de identificare ale persoanelor care le formulează, precum şi indicarea punctuală a aspectelor contestate, însoţite de motivele care susţin contestaţia. Motivele trebuie să fie pertinente, concludente legale şi utile. Contestaţiile astfel formulate se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, până la data şi ora indicată.

Vă mulţumim pentru interes!

PRIMAR,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Related posts

Leave a Comment