Dispozitia si proiectul ordinii de zi a Sedintei de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 27 07 2023 ora 15

  DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru ordinara in  data  de 27.07.2023

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  27.07.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 27.07.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 27.07.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 27.07.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

             

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Nr. 1075

Rm. Sarat 21.07.2023

 

 

Anexa la Dispozitia nr.1075 /21.07.2023

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 27.07.2023

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.180/21.07.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.181/21.07.2023 privind aprobarea acordarii din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 a unei recompense financiare elevei Basescu Iulia Claudia, absolventa a Scolii Gimnaziale « Constantin Brancoveanu » din Municipiul Rm.Sarat, care a obtinut media 10 la examenul de evaluare nationala pentru absolventii clasei a VIII-a – sesiunea iunie 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice – Compartiment Monitorizare a Implementarii Programelor Educationale

Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare nr.182/21.07.2023 privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2023- domeniile cultura, civic, social, protectia mediului

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice – Compartiment Monitorizare a Implementarii Programelor Educationale

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.183/21.07.2023 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a bunurilor imobile – 4 cazane de caldura tip Guilott si a unui cazan de abur tip Beta nr.37838, avand numarul de inventar 10536, incluse in lista utilajelor din dotarea imobilului „Statie de  dedurizare, strada Nicolae Balcescu nr.2+centrala termica+centrala”, bunuri cu durata normala de utilizare consumata, in vederea scoaterii din functiune si valorificarea acestora in conditiile legii

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
5. Proiect de hotarare nr.184/21.07.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale + Bransament si P.R.M gaze naturale”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, situat in intravilanul si extravilanul Municipiului Ramnicu Sarat (teren in suprafata totala de 597 mp, din care 184 mp teren situat pe strada Balta Alba, 10 mp teren situat pe strada Industriei si 403 mp teren situat in extravilanul UAT Municipiul Rm.Sarat, DN22) in vederea extinderii retelei de gaze naturale pe strada Balta Alba/strada Industriei(subtraversare)/DN22 si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului identificat cu numarul cadastral 35782 (tarlaua 29), situat in extravilanul Municipiului Ramnicu Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Arhitect Sef/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
6. Proiect de hotarare nr.185/21.07.2023 privind  aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire spatii de productie si/sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, si a documentatiei de atribuire aferente (instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini si formulare)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/  Compartiment Buget/  Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate calificata
7. Proiect de hotarare nr.186/21.07.2023 privind initierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Municipiului Ramnicu Sarat si a Regulamentului Local de Urbanism aferent

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Arhitect Sef Majoritate absoluta
8. Proiect de hotarare nr.187/21.07.2023 privind incetarea contractului de inchiriere nr.470/13.01.2014, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2, bloc ANL, apartament 41, judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Urbanism/

Compartiment Spatiu Locativ/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
9. Proiect de hotarare nr.188/21.07.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Registrul

Agricol

Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.189/21.07.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile august 2023-octombrie 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
11. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 20.06.2023-13.07.2023;
  2. Raportul semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor semestrul I al anului 2023;
  3. Informare a Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.104/30.03.2023;
  4. Informare a Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.105/30.03.2023.

 

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts