DISPOZIȚIE Nr. 155 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii iunie 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE Nr. 155
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii iunie 2020
Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:
Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 29 iunie 2020, ora 930.
(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței: PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020;

2. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;

3. Aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020;

4. Aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru judeţul Buzău, 2019-2023;

5. Aprobarea Statutului județului Buzău – forma actualizată conform Codului administrativ;

6. Aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente medicale și de protecție medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al Județului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19;

7. Aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID – 19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19;

8. Aprobarea promovării de către Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului „Tele-Ecounters: Beyond the Human” în cadrul Programului Europa Creativă, Cultura 2020;

9. Aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean Buzău, Asociația „Ținutul Buzăului” și Universitatea București – Centrul Geomedia în vederea inițierii și realizării procedurilor aferente accederii, obținerii, menținerii și pregătirii validării/revalidării statutului de Geoparc UNESCO pentru „Ținutul Buzăului”;

10.Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 57/2020 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău;

11. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Săhăteni a unei suprafeţe de teren din DJ 205B, situate în intravilanul comunei Săhăteni;

12. Stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată;

13. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

14. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este membru asociat

15. Aprobarea completării obiectului contractului de delegare directă a gestiunii unor activităţi ale serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Buzău;
16. Aprobarea organigramei și statului de funcții la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

17. Adoptarea Monografiei economico-militare a județului Buzău;

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău;
Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.
Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 29 iunie 2020 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 23 IUNIE 2020
PREŞEDINTE, PETRE-EMANOIL NEAGU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts