DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru extraordinara in data de 18.05.2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

                     PRIMAR

  

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru extraordinara in  data  de 18.05.2020

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUN:

 Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de  18.05.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat (parter), strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 18.05.2020 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali si cu respectarea masurilor de asigurare a distantarii fizice.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 18.05.2020 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 18.05.2020 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

                Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Nr. 340

Rm. Sarat 14.05.2020

 

Anexa la Dispozitia nr.________________

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara din 18.05.2020

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Analizei Cost Beneficiu -faza SF, pentru obiectivul de investitii (proiectul) “Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MWt, in Municipiul Rm.Sarat”-CET Rm.S- in forma completata, in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr.1 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
2. Proiect de hotarare privind modificarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii (proiectul) “Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MWt, in Municipiul Rm.Sarat”-CET Rm.S,  in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr.1 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare privind modificarea  Art.3 din HCL nr.326/24.12.2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie (proiectul)  “Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MWt, in Municipiul Rm.Sarat”-CET Rm.S, in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr.1 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational

Infrastructura Mare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr.331/07.05.2020 a Primarului Municipiului Rm.Sarat privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat urmare a necesitatii evidentierii  sumelor reprezentand stimulentul de risc

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
5. Proiect de hotarare privind aprobarea  documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr.1B – nr.cadastral 36390) – „Infiintare centru de zi in cadrul proiectului „Un pas spre comunitate” prin reabilitarea unei cladiri existente in Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau si a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentatii de urbanism

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Serviciul Urbanism

 

Majoritate absoluta

 

 

 

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts