ANUNȚ Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local Râmnicu Sărat din data de 31.10.2023, ora 15.00

 

ANUNT

 

          In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.10.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotarare nr.226/25.10.2023 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Puscasu Cornelia, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a decesului

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.227/25.10.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.228/25.10.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.229/25.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie), a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul)  „Proiect integrat privind executie lucrari de asfaltare in ZUM si executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”, cod SMIS 152567, componenta “Lucrari de asfaltare in cartierele Slam Ramnic, Sarbi, Extindere Slam Ramnic, Barasca, Anghel Saligny, Zidari si Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”- faza Proiect tehnic de executie

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.230/25.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie), a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul)  „Proiect integrat privind executie lucrari de asfaltare in ZUM si executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”, cod SMIS 152567, componenta “Executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”- faza Proiect tehnic de executie

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.231/25.10.2023 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aximali actualizati si constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investitii  “Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES” in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.232/25.10.2023 privind aprobarea incheierii actului aditional nr.3 la Acordul de Parteneriat incheiat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”, nr.37/ADR/18.01.2021, proiect in care Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat are calitatea de membru 7/partener 7 (Fisa de proiect “Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu-Sarat”)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8. Proiect de hotarare nr.233/25.10.2023 privind  aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2023- domeniile cultura, civic, social, protectia mediului –sesiunea 2

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.234/25.10.2023 privind  prin care se ia act de cererea domnului CIOBOTA SANDU privind reinnoirea mandatului de membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10. Proiect de hotarare nr.235/25.10.2023 privind aprobarea Raportului privind reinnoirea mandatului de membru (administrator neexecutiv) al domnului CIOBOTA SANDU, in cadrul Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11. Proiect de hotarare nr.236/25.10.2023 privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala, a matricei profilului consiliului, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului candidatului pentru functia de administrator, a draftului contractului de mandat si a anuntului privind recrutarea si selectia pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12. Proiect de hotarare nr.237/25.10.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare  “Retea electrica pentru alimentare cu energie electrica bloc de locuinte P+4E amplasat in Municipiul Ramnicu Sarat, strada Brasoveni, nr.3, judetul Buzau”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.127/06.10.2023, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 60 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, situat pe strada Intrarea Verii, in vederea racordarii la sistemul de distributie a energiei electrice a imobilului cu numarul cadastral 33469 din strada Brasoveni nr.3,  Municipiul Rm.Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13. Proiect de hotarare nr.238/25.10.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale pe strada Murelor + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din strada Murelor nr.14”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 23 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe strada Murelor nr.14 din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14. Proiect de hotarare nr.239/25.10.2023 privind  aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15. Proiect de hotarare nr.240/25.10.2023 privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16. Proiect de hotarare nr.241/25.10.2023 privind aprobarea alipirii a doua imobile –terenuri cu constructii, situate in Municipiul Ramnicu Sarat, strada Principele Ferdinand nr.13, judetul Buzau, apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, ambele imobile fiind de uz si interes public local, administrate de Scoala Gimnaziala “Vasile Cristoforeanu”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17. Proiect de hotarare nr.242/25.10.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18. Proiect de hotarare nr.243/25.10.2023 privind numirea pentru anul scolar 2023-2024 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

19. Proiect de hotarare nr.244/25.10.2023 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii Gimnaziale „Dr.Ilie Pavel” Rm.Sarat, atat pentru nivelul prescolar, cat si pentru nivelul primar si nivelul gimnazial in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2023-2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20. Proiect de hotarare nr.245/25.10.2023 privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta de catre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 1200 (sau 22.11.2023, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului buletinului de vot prin corespondenta afisat pe site-ul  www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarior”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

21. Proiect de hotarare nr.246/25.10.2023 privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre  Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 1200 (sau 22.11.2023, ora 1200 – daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, asupra punctului nr. II.1), înscris pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, precum si faptul ca se ia act de punctul I inscris in aceeasi ordine de zi

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

22. Proiect de hotarare nr.247/25.10.2023 privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta de catre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 1300 (sau 22.11.2023, ora 1300 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului buletinului de vot prin corespondenta afisat pe site-ul  www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarior”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

23. Proiect de hotarare nr.248/25.10.2023 privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre  Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 1300 (sau 22.11.2023, ora 1300 – daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, asupra punctelor nr. I.1 si I.2, înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.151/18.10.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63508/19.10.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

24. Proiect de hotarare nr.249/25.10.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2023-ianuarie 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 20.09.2023-17.10.2023;
  2. Informare privind numirea administratorului executiv la S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L Ramnicu Sarat, in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor la S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L Ramnicu Sarat din data de 19.09.2023;
  3. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 27.10.2023;
  4. Informare a Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.104/30.03.2023;
  5. Informare a Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.105/30.03.2023.

Publicăm astăzi 25.10.2023 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          64826/25.10.2023.

 

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

 

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru ordinara in  data  de 31.10.2023

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  31.10.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 31.10.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.10.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.10.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

             

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Nr. 1395

Rm. Sarat 25.10.2023

 

Anexa la Dispozitia nr.1395/25.10.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 31.10.2023

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.226/25.10.2023 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Puscasu Cornelia, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a decesului

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
2. Proiect de hotarare nr.227/25.10.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare nr.228/25.10.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
4. Proiect de hotarare nr.229/25.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie), a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul)  „Proiect integrat privind executie lucrari de asfaltare in ZUM si executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”, cod SMIS 152567, componenta “Lucrari de asfaltare in cartierele Slam Ramnic, Sarbi, Extindere Slam Ramnic, Barasca, Anghel Saligny, Zidari si Alecu Bagdat, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”- faza Proiect tehnic de executie

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Compartiment Programe cu Finantare Externa

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.230/25.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie), a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul)  „Proiect integrat privind executie lucrari de asfaltare in ZUM si executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”, cod SMIS 152567, componenta “Executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”- faza Proiect tehnic de executie

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Compartiment Programe cu Finantare Externa

Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.231/25.10.2023 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aximali actualizati si constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investitii  “Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES” in conformitate cu prevederile O.U.G nr.64/2022 si a Ordinului MDLPA nr.1586/10.08.2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.232/25.10.2023 privind aprobarea incheierii actului aditional nr.3 la Acordul de Parteneriat incheiat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”, nr.37/ADR/18.01.2021, proiect in care Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat are calitatea de membru 7/partener 7 (Fisa de proiect “Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu-Sarat”)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Compartiment Programe cu Finantare Externa

Majoritate absoluta
8. Proiect de hotarare nr.233/25.10.2023 privind  aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2023- domeniile cultura, civic, social, protectia mediului –sesiunea 2

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Directia economica/

Birou

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.234/25.10.2023 privind  prin care se ia act de cererea domnului CIOBOTA SANDU privind reinnoirea mandatului de membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.235/25.10.2023 privind aprobarea Raportului privind reinnoirea mandatului de membru (administrator neexecutiv) al domnului CIOBOTA SANDU, in cadrul Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare nr.236/25.10.2023 privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala, a matricei profilului consiliului, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului candidatului pentru functia de administrator, a draftului contractului de mandat si a anuntului privind recrutarea si selectia pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare nr.237/25.10.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare  “Retea electrica pentru alimentare cu energie electrica bloc de locuinte P+4E amplasat in Municipiul Ramnicu Sarat, strada Brasoveni, nr.3, judetul Buzau”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.127/06.10.2023, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 60 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, situat pe strada Intrarea Verii, in vederea racordarii la sistemul de distributie a energiei electrice a imobilului cu numarul cadastral 33469 din strada Brasoveni nr.3,  Municipiul Rm.Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Arhitect Sef/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
13. Proiect de hotarare nr.238/25.10.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retea gaze naturale pe strada Murelor + Bransament si P.R.M gaze naturale imobil din strada Murelor nr.14”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 23 mp) in vederea extinderii retelei de gaze naturale si racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilului situat pe strada Murelor nr.14 din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat,  catre ENGIE ROMANIA S.A

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Arhitect Sef/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
14. Proiect de hotarare nr.239/25.10.2023 privind  aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Arhitect Sef Majoritate absoluta
15. Proiect de hotarare nr.240/25.10.2023 privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment

Contencios Administrativ si Juridic/ Compartiment Spatiu Locativ

Majoritate absoluta
16. Proiect de hotarare nr.241/25.10.2023 privind aprobarea alipirii a doua imobile –terenuri cu constructii, situate in Municipiul Ramnicu Sarat, strada Principele Ferdinand nr.13, judetul Buzau, apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, ambele imobile fiind de uz si interes public local, administrate de Scoala Gimnaziala “Vasile Cristoforeanu”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Arhitect Sef/

Compartiment Evidență Patrimoniu si Retele Utilitare

Majoritate absoluta
17. Proiect de hotarare nr.242/25.10.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Registrul Agricol Majoritate simpla
18. Proiect de hotarare nr.243/25.10.2023 privind numirea pentru anul scolar 2023-2024 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate simpla
19. Proiect de hotarare nr.244/25.10.2023 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii Gimnaziale „Dr.Ilie Pavel” Rm.Sarat, atat pentru nivelul prescolar, cat si pentru nivelul primar si nivelul gimnazial in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2023-2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate simpla
20. Proiect de hotarare nr.245/25.10.2023 privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta de catre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 1200 (sau 22.11.2023, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului buletinului de vot prin corespondenta afisat pe site-ul  www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarior”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
21. Proiect de hotarare nr.246/25.10.2023 privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre  Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 1200 (sau 22.11.2023, ora 1200 – daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, asupra punctului nr. II.1), înscris pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.150/18.10.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63506/19.10.2023, precum si faptul ca se ia act de punctul I inscris in aceeasi ordine de zi

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
22. Proiect de hotarare nr.247/25.10.2023 privind aprobarea exercitarii votului prin corespondenta de catre Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 1300 (sau 22.11.2023, ora 1300 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului buletinului de vot prin corespondenta afisat pe site-ul  www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarior”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
23. Proiect de hotarare nr.248/25.10.2023 privind aprobarea buletinului de vot aferent votului prin corespondenta prin exprimarea votului exercitat de catre  Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 21.11.2023, ora 1300 (sau 22.11.2023, ora 1300 – daca e cazul) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, asupra punctelor nr. I.1 si I.2, înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.151/18.10.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.63508/19.10.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
24. Proiect de hotarare nr.249/25.10.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2023-ianuarie 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
25. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 20.09.2023-17.10.2023;
  2.  Informare privind numirea administratorului executiv la S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L Ramnicu Sarat, in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor la S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L Ramnicu Sarat din data de 19.09.2023;
  3. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 27.10.2023;
  4. Informare a Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.104/30.03.2023;
  5. Informare a Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.105/30.03.2023.

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts