Dispozitia de convocare a Consiliului Local in sedinta de lucru ordinara in data de 31.08.2023

ANUNȚ

          In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.08.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare nr.193/25.08.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.194/25.08.2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Municipiului Rm.Sarat, pentru anii scolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 si 2026-2027

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.195/25.08.2023 privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2023- domeniul sport

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.196/25.08.2023 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si infiintarea si constituirea comisiei de selectie si nominalizare in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.197/25.08.2023 privind desemnarea unui nou membru coordonator care sa faca parte din echipa mobila constituita prin HCL nr.40/28.02.2019 privind constituirea si stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura  interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, modificata prin HCL nr.74/28.02.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.198/25.08.2023 privind  schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Rm.Sarat,   judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.199/25.08.2023 privind  achizitionarea de catre Municipiul Rm.Sarat a imobilului (teren si constructii) – sediul Bancii Comerciale Române – Monument istoric cod LMI 2015 BZ-II-m-B – 02467, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, judetul Buzău, ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune prin intermediul HCL nr.101/30.03.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8. Proiect de hotarare nr.200/25.08.2023 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 112), strada Tisei nr.15, judetul Buzau, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, cu doua nivele (P+1E), aflata la stadiul fizic de infrastructura fundatie integral, suprastructura parter integral fara inchideri si finisaje, suprastructura etaj,  ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr. 313/07.02.2023, catre domnul Manea Daniel-Laurentiu, coroborat cu incetarea  contractului de comodat nr.18300/15.07.2013 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si doamna Militaru (actual Mirica) Nicoleta

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.201/25.08.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte –proprietate personala, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10. Proiect de hotarare nr.202/25.08.2023 privind aprobarea asocierii între Municipiul Râmnicu Sărat, Directia de Asistenta Sociala Ramnicu Sarat si Fundatia „Săndulache” în vederea construirii unui imobil cu destinatia de centru pentru persoanele fără adăpost pe timpul noptii din Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11. Proiect de hotarare nr.203/25.08.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat si Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau, in vederea realizarii de catre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau a unui exercitiu militar care consta in executarea unor activitati militare specifice de instructie cu trupe militare in teren, fara trageri de lupta cu munitie de razboi, cu folosirea de autovehicule militare, aeronave din categoria elicopterelor, munitie de manevra pentru armamentul individual din dotare si mijloace de marcare a focului

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12. Proiect de hotarare nr.204/25.08.2023 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii  „C.N.I” -S.A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip „Construire baza sportiva Tip 1, strada Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13. Proiect de hotarare nr.205/25.08.2023 privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Sărat  a bunului imobil –  construcție cu destinația de școală, în suprafață de 282mp, având număr cadastral 32559-C1 și număr de inventar (domeniul privat) 11013 și teren aferent acesteia în suprafață de 463mp, având număr cadastral 32559 și număr de inventar (domeniul privat) 30863 – situat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Principele Ferdinand, nr. 13, județul Buzău, în scopul realizării proiectului „Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a Scolii Gimnaziale „Vasile Cristoforeanu” – local nr. 3”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14. Proiect de hotarare nr.206/25.08.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.09.2023, ora 1200 (sau 06.09.2023, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15. Proiect de hotarare nr.207/25.08.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.09.2023, ora 1200 (sau în data de 06.09.2023, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5) si nr.I.6) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.121/03.08.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.46308/07.08.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16. Proiect de hotarare nr.208/25.08.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.09.2023, ora 1300 (sau 06.09.2023, ora 1300 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17. Proiect de hotarare nr.209/25.08.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 05.09.2023, ora 1300 (sau 06.09.2023, ora 1300 – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3) si nr.I.4) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.122/03.08.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.46309/07.08.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 14.07.2023-21.08.2023;
  2. Raportul semestrial privind activitatea de desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din Municipiul Ramnicu Sarat in semestrul I al anului 2023;
  3. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 10.08.2023;
  4. Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 10.08.2023;

 

Publicăm astăzi 25.08.2023 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          50065/25.08.2023.

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru ordinara in  data  de 31.08.2023

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

DISPUN:

 Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  31.08.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 31.08.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.08.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.08.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

             

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Nr. 1192

Rm. Sarat 25.08.2023

                                                          Anexa la Dispozitia nr.1192/25.08.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 31.08.2023

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.193/25.08.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.194/25.08.2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,

la nivelul Municipiului Rm.Sarat, pentru anii scolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 si 2026-2027

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Directia economica/

Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice – Compartiment Monitorizare a Implementarii Programelor Educationale

Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare nr.195/25.08.2023 privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2023- domeniul sport

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice – Compartiment Monitorizare a Implementarii Programelor Educationale

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.196/25.08.2023 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si infiintarea si constituirea comisiei de selectie si nominalizare in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.197/25.08.2023 privind desemnarea unui nou membru coordonator care sa faca parte din echipa mobila constituita prin HCL nr.40/28.02.2019 privind constituirea si stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura  interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, modificata prin HCL nr.74/28.02.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.198/25.08.2023 privind  schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Rm.Sarat,   judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Structura Arhitect Sef/

Serviciul Urbanism

 

Majoritate absoluta
7. Proiect de hotarare nr.199/25.08.2023 privind  achizitionarea de catre Municipiul Rm.Sarat a imobilului (teren si constructii) – sediul Bancii Comerciale Române – Monument istoric cod LMI 2015 BZ-II-m-B – 02467, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, judetul Buzău, ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune prin intermediul HCL nr.101/30.03.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Direcția Economica/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/ Compartiment

Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare

Majoritate calificata
8. Proiect de hotarare nr.200/25.08.2023 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 112), strada Tisei nr.15, judetul Buzau, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, cu doua nivele (P+1E), aflata la stadiul fizic de infrastructura fundatie integral, suprastructura parter integral fara inchideri si finisaje, suprastructura etaj,  ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr. 313/07.02.2023, catre domnul Manea Daniel-Laurentiu, coroborat cu incetarea  contractului de comodat nr.18300/15.07.2013 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si doamna Militaru (actual Mirica) Nicoleta

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Serviciul Buget-Contabilitate/ Arhitect Sef/ Compartiment

Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
9. Proiect de hotarare nr.201/25.08.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte –proprietate personala, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/  Compartiment Buget/  Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate calificata
10. Proiect de hotarare nr.202/25.08.2023 privind aprobarea asocierii între Municipiul Râmnicu Sărat, Directia de Asistenta Sociala Ramnicu Sarat si Fundatia „Săndulache” în vederea construirii unui imobil cu destinatia de centru pentru persoanele fără adăpost pe timpul noptii din Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia Economica/ Compartiment Evidență Patrimoniu Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ și Juridic Majoritate absoluta
11. Proiect de hotarare nr.203/25.08.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat si Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau, in vederea realizarii de catre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau a unui exercitiu militar care consta in executarea unor activitati militare specifice de instructie cu trupe militare in teren, fara trageri de lupta cu munitie de razboi, cu folosirea de autovehicule militare, aeronave din categoria elicopterelor, munitie de manevra pentru armamentul individual din dotare si mijloace de marcare a focului

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ și Juridic Majoritate absoluta
12. Proiect de hotarare nr.204/25.08.2023 privind  predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii  „C.N.I” -S.A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip „Construire baza sportiva Tip 1, strada Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Investitii Majoritate absoluta
13. Proiect de hotarare nr.205/25.08.2023 privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Sărat  a bunului imobil –  construcție cu destinația de școală, în suprafață de 282mp, având număr cadastral 32559-C1 și număr de inventar (domeniul privat) 11013 și teren aferent acesteia în suprafață de 463mp, având număr cadastral 32559 și număr de inventar (domeniul privat) 30863 – situat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Principele Ferdinand, nr. 13, județul Buzău, în scopul realizării proiectului „Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a Scolii Gimnaziale „Vasile Cristoforeanu” – local nr. 3”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Arhitect Sef/ Compartiment Evidență Patrimoniu Retele Utilitare

Majoritate absoluta
14. Proiect de hotarare nr.206/25.08.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.09.2023, ora 1200 (sau 06.09.2023, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
15. Proiect de hotarare nr.207/25.08.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.09.2023, ora 1200 (sau în data de 06.09.2023, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5) si nr.I.6) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.121/03.08.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.46308/07.08.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
16. Proiect de hotarare nr.208/25.08.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin

HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.09.2023, ora 1300 (sau 06.09.2023, ora 1300 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
17. Proiect de hotarare nr.209/25.08.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 05.09.2023, ora 1300 (sau 06.09.2023, ora 1300 – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3) si nr.I.4) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.122/03.08.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.46309/07.08.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
18. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 14.07.2023-21.08.2023;
  2. Raportul semestrial privind activitatea de desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din Municipiul Ramnicu Sarat in semestrul I al anului 2023;
  3. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 10.08.2023;
  4. Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 10.08.2023;

          Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Related posts