Dispozitia de convocare a Consiliului Local in sedinta de lucru extraordinara in data de 13.06.2023

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru extraordinara in  data  de 13.06.2023

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de  13.06.2023, ora1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

           (2) Desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 13.06.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 13.06.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

           (2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 13.06.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectului de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.              

         Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

    Cirjan Sorin-Valentin                                     Secretargeneral,

                                                                  Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. 832

Rm. Sarat 09.06.2023

 

    Anexa la Dispozitia nr.________________

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara din 13.06.2023

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul

Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar

1.

Proiect de hotarare nr.166/09.06.2023 privind aprobarea exprimarii acordului Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat, in calitate de autoritate publica locala, pentru efectuarea operațiunii de subapartamentare a unitatii individuale cu nr.cadastral 33486-C1-U14, in doua unitati individuale,  la solicitarea

S.C TOTAL AGROFARM SANDU S.R.L, in calitate de proprietar al unitatii individuale anterior mentionate, in vederea finalizarii documentatiei cadastrale de subapartamentare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla

    Primar,     Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                  Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts