Convocarea Consiliului judetean in şedinţă extraordinară in data de 14 noiembrie 2019

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZITIE Nr. 350

privind convocarea Consiliului judetean in şedinţă extraordinară in data de 14 noiembrie 2019

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, in temeiul art.134, 178 alin.(2), 179 alin. (2) lit. „b” şi alin. (6) şi art.196 alin,(1), li.t. „b” din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codui Administrativ,

DISPUNE :

Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău in şeclinţă extraordinară, 301, 14 NOIEMBRIE 2019, ORA 10″.

(2). şedinţa va avea loc la secliul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordinea de zi:

  1. Aprobarea alipirii unor loturi aferente imobilului proprietate publică’ a Judetului Buzău, situat in municipiul BUZăll, strada nr. 45;
  2. Aprobarea promovării prolectuJui „Extinderea şi dotarea Unităţii de Prinniri Urgente a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău”, in vederea finantăril acestuia prin Programul Operapnal Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operaţiunea B – Unităti de primiri urgenţe – forma actualizată 3;
  3. Aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor AnaHzei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzatăl din Judetui Buzău, in perioada 2014-2020″.

(3) Iniţiatorul proiectelor de hotărâri prevăzute la alin. (2) este Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău.

Art.2. Materialele se comunică consilierilor judeteni in sistem electronic (e-mail) şi se afişează pe site-ul autorităţii publice judetene;

Art.3. Proiectele de hotărâri inscrise pe ordinea de zi a şedinţel din 14.11.2019 se transrnit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

  1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea dorneniului public şi privat al judeţului pct, 1, 2 şi 3;
  2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct.1, 2 şi 3;
  3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 2.

Art.4. Prezenta dispoziţie va fi afişată pe slte-ul autorităţii publice judeţene în data de 8 noiembrle 2019.

Art.5. Secretarul General al ludeţului Buzău şi Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU , 08 NOIEMBRIE 2019

Related posts

Leave a Comment