Ședința ordinară a Consiliul Local al Municipiului Rm.Sărat care va avea loc în data de 28.09.2023, orele 15.00

ANUNT

           In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 28.09.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare nr.210/22.09.2023 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv executia bugetului de venituri proprii si subventii si executia bugetului imprumuturilor interne ale Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul II al anului 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.211/22.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.212/22.09.2023 privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din Municipiul Rm.Sarat care au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie in anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.213/22.09.2023 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.214/22.09.2023 privind aprobarea infiintarii serviciului social « Servicii de asistenta comunitara », cod serviciu 8899 CZ-PN-V, ce va fi furnizat in comunitate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat  si a Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.215/22.09.2023 privind  aprobarea finantarii cheltuielilor necesare asigurarii mentenantei obiectivului de investitii Proiect tip – „Proiect  tip –Construire Bazin de inot didactic si de agrement, strada Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.216/22.09.2023 privind aprobarea participarii Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Ramnicu Sarat la implementarea proiectului “Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finantat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local Energy Assistance –Asistenta locala Europeana pentru Energie) –Programul Orizont 2020 si a acordului de parteneriat aferent acestui proiect, Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat avand calitatea de partener

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8. Proiect de hotarare nr.217/22.09.2023 privind  aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat – Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, a hotararilor organelor de conducere ale societatii mai sus mentionate (Adunarea  Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie) cu privire la necesitatea achizitionarii unui microbuz second-hand

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.218/22.09.2023 privind  convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, procedura declansata prin HCL nr.196/31.08.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10. Proiect de hotarare nr.219/22.09.2023 privind actualizarea  Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11. Proiect de hotarare nr.220/22.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al  S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12. Proiect de hotarare nr.221/22.09.2023 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale  S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13. Proiect de hotarare nr.222/22.09.2023 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala si scrisoarea de asteptari pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, respectiv aprobarea componentei finale a comisiei de selectie si nominalizare infiintata prin HCL nr.196/31.08.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14. Proiect de hotarare nr.223/22.09.2023 privind  constatarea incetarii calitatii de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS  a Comunei Racovita, judetul Braila

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15. Proiect de hotarare nr.224/22.09.2023 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte –proprietate personala, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, si a documentatiei de atribuire aferente (instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini si formulare)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16. Proiect de hotarare nr.225/22.09.2023 privind numirea pentru anul scolar 2023-2024 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 22.08.2023-19.09.2023;
  2. Informare privind numirea directorului executiv la S.C ACVATERM S.A Ramnicu Sarat, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 11.09.2023;
  3. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 31.08.2023;
  4. Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 31.08.2023;

Publicăm astăzi 22.09.2023 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          57092/22.09.2023.

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

 

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.09.2023

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

DISPUN:

 Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  28.09.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.09.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.09.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.09.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

                   

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Nr. 1274

Rm. Sarat 22.09.2023

 

                                                          Anexa la Dispozitia nr.1274/22.09.2023

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 28.09.2023

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.210/22.09.2023 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv executia bugetului de venituri proprii si subventii si executia bugetului imprumuturilor interne ale Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul II al anului 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.211/22.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare nr.212/22.09.2023 privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din Municipiul Rm.Sarat care au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie in anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.213/22.09.2023 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.214/22.09.2023 privind aprobarea infiintarii serviciului social « Servicii de asistenta comunitara », cod serviciu 8899 CZ-PN-V, ce va fi furnizat in comunitate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat  si a Regulamentului de Organizare si Functionare al acestuia

 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.215/22.09.2023 privind  aprobarea finantarii cheltuielilor necesare asigurarii mentenantei obiectivului de investitii Proiect tip – „Proiect  tip –Construire Bazin de inot didactic si de agrement, strada Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Compartiment Achizitii Publice

 

Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.216/22.09.2023 privind aprobarea participarii Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Ramnicu Sarat la implementarea proiectului “Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finantat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local Energy Assistance –Asistenta locala Europeana pentru Energie) –Programul Orizont 2020 si a acordului de parteneriat aferent acestui proiect, Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat avand calitatea de partener

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Birou

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate absoluta
8. Proiect de hotarare nr.217/22.09.2023 privind  aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat – Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, a hotararilor organelor de conducere ale societatii mai sus mentionate (Adunarea  Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie) cu privire la necesitatea achizitionarii unui microbuz second-hand

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.218/22.09.2023 privind  convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, procedura declansata prin HCL nr.196/31.08.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.219/22.09.2023 privind actualizarea  Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare nr.220/22.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/  Serviciul Buget-Contabilitate Majoritate absoluta
12. Proiect de hotarare nr.221/22.09.2023 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale  S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
13. Proiect de hotarare nr.222/22.09.2023 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala si scrisoarea de asteptari pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, respectiv aprobarea componentei finale a comisiei de selectie si nominalizare infiintata prin HCL nr.196/31.08.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
14. Proiect de hotarare nr.223/22.09.2023 privind  constatarea incetarii calitatii de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS  a Comunei Racovita, judetul Braila

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
15. Proiect de hotarare nr.224/22.09.2023 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte –proprietate personala, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, si a documentatiei de atribuire aferente (instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini si formulare)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/ Serviciul Buget – Contabilitate, Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate calificata
16. Proiect de hotarare nr.225/22.09.2023 privind numirea pentru anul scolar 2023-2024 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate simpla
17. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 22.08.2023-19.09.2023;
  2.  Informare privind numirea directorului executiv la S.C ACVATERM S.A Ramnicu Sarat, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 11.09.2023;
  3. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 31.08.2023;
  4. Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 31.08.2023;

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts