Dispoziția și proiectul ordinii de zi, a Ședintei de lucru extraordinare a Consiliului Local din data de 22.08.2023, ora 15.00

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

                     PRIMAR

 

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru extraordinara in  data  de 22.08.2023

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu necesitatea depunerii proiectului « Digitalizarea activitatii Spitalului Municipal Ramnicu Sarat” (termen de depunere 25.08.2023, ora 1600) precum si cu necesitatea asigurarii conditiilor pentru amplasarea echipamentului de radiologie de tip RMN, echipament aferent proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat”, cod SMIS 2014+:127020, proiect cu termen de finalizare decembrie 2023;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de  22.08.2023, ora 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 22.08.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 22.08.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 22.08.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectului de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.            

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                   Secretar general,

                                                                  Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. 1149

Rm. Sarat 18.08.2023

Anexa la Dispozitia nr.1149/18.08.2023

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara din 22.08.2023

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.190/18.08.2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Digitalizarea activitatii Spitalului Municipal Ramnicu Sarat”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Pilonul II: Transformare Digitala, Componenta: 7-Transformare digitala, Investitia: I3.Realizarea sistemului de eHealth si telemedicina, Investitia specifica I3.3 Investitii in sistemele informatice si in infrastructura digitala a unitatilor sanitare publice, Apelul de proiecte COD APEL MS-733 precum si incheierea Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat si Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, inregistrat cu nr.47447 din data de 10.08.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Birou Informare si Relatii Publice

Majoritate simpla
2. Proiect de hotarare nr.191/18.08.2023 privind modificarea listei de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare nr.192/18.08.2023 privind aprobarea îndreptării unor erori materiale strecurate în Anexa 3 la HCL nr. 4/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli definitiv al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022, al bugetului din subvenții și venituri proprii definitiv pe anul 2022, precum și bugetul creditelor interne pe anul 2022 și a listei finale a obiectivelor de investiții pe surse bugetare pe anul 2022 si rectificarea acesteia in mod corespunzator

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla

  

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Related posts