ANUNT de convocare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 27.04.2023, orele 15.00

          In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 27.04.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare nr.109/21.04.2023 privind aprobarea participării Municipiului Râmnicu Sărat la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”, program finanțat din veniturile Fondului pentru mediu, pentru un număr de 50 autovehicule uzate

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

2. Proiect de hotarare nr.110/21.04.2023 privind aprobarea aderării la Proiectul „Construim Europa împreună cu autoritățile locale” și a desemnării unui consilier local în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în cadrul acestui proiect

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.111/21.04.2023 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2024 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 13,8% (aferenta anului fiscal 2022)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.112/21.04.2023 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2022 la Muzeul Municipal “Octavian Mosescu” Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.113/21.04.2023 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2022 la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.114/21.04.2023 privind aprobarea schimbării statutului Centrului Cultural ”Florica Cristoforeanu„ Rm.Sarat din așezământ cultural în instituție publică de spectacole și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale acestei instituții

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.115/21.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8. Proiect de hotarare nr.116/21.04.2023 privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2022 si a comisiei de contestatii

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.117/21.04.2023 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 (proiecte din domeniile cultura, educație civica, social, protectia mediului)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10. Proiect de hotarare nr.118/21.04.2023 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

(proiecte din domeniul sport)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11. Proiect de hotarare nr.119/21.04.2023 privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei familii aflata in situatie deosebita

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12. Proiect de hotarare nr.120/21.04.2023 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala,  a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrului Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru un membru al Consiliului de Administratie la

S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13. Proiect de hotarare nr.121/21.04.2023  privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

14. Proiect de hotarare nr.122/21.04.2023  privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15. Proiect de hotarare nr.123/21.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare retea de canalizare pluviala pe strazi din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-lot 3”

– initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16. Proiect de hotarare nr.124/21.04.2023   privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-lot 3”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17. Proiect de hotarare nr.125/21.04.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a

  bunului imobil – (fosta) Centrala termica CT 202, imobil compus din constructie C1 cu suprafata construita la sol de 227 mp, constructie C2 cu suprafata construita la sol de 6 mp si teren in suprafata masurata de 249 mp, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Ramnicu Sarat, Cartier Zona Pod, Aleea Malinului, judetul Buzau, cu respectarea reglementarilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ si functiunile permise ale zonei

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18. Proiect de hotarare nr.126/21.04.2023 privind aprobarea efectuarii documentatiei cadastrale de repozitionare a imobilelor avand numerele cadastrale 36138, 36645, 33535, inscrise in CF nr.36138 Ramnicu Sarat, CF nr.36645 Ramnicu Sarat, CF nr.33535 Ramnicu Sarat, proprietatea Municipiului Rm.Sarat, respectiv a imobilului avand numarul cadastral 30191, inscris in CF nr.30191 Ramnicu Sarat, proprietatea HADES PETROL LDV S.R.L, prin modificarea limitei de proprietate, fara modificarea suprafetei totale a fiecarui imobil in parte

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

19. Proiect de hotarare nr.127/21.04.2023 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren si constructii (C1 si C2), avand numarul cadastral 37758, imobil situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Tudor Vladimirescu nr.28,  judetul Buzau, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, in trei loturi

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20. Proiect de hotarare nr.128/21.04.2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile “Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice”  si “Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ”  şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile menţionate anterior

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

21. Proiect de hotarare nr.129/21.04.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

22. Proiect de hotarare nr.130/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.1, pct.I a), nr.crt.1-5 la Hotararea Consiliului Local nr.62/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat- familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

23. Proiect de hotarare nr.131/21.04.2023 privind modificarea anexei nr.1, pct.I A), nr.crt.1-3 la Hotararea Consiliului Local nr.63/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat – familia ocupationala „Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

24. Proiect de hotarare nr.132/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.1, nr.crt.1-4 la Hotararea Consiliului Local nr.64/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat– familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

25. Proiect de hotarare nr.133/21.04.2023 privind modificarea anexei nr.1, pct.I, nr.crt.1-3 la Hotararea Consiliului Local nr.65/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

26. Proiect de hotarare nr.134/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.1, nr.crt.1 la Hotararea Consiliului Local nr.69/28.02.2023 stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

27. Proiect de hotarare nr.135/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.1, nr.crt.1-2 la Hotararea Consiliului Local nr.70/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat  potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

28. Proiect de hotarare nr.136/21.04.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile mai 2023-iulie 2023
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.03.2023-18.04.2023;
  2. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 27.03.2023;
  3. Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 27.03.2023;
  4. Convocator, ordinea de zi si materialele pentru sedinta Adunarii Generale a Asociatilor « ECO BUZAU 2009 » din data de 03.04.2023;

Convocator, ordinea de zi si materialele pentru sedinta Adunarii Generale a Asociatilor « ECO BUZAU 2009 » din data de 04.04.2023 (urmare a neindeplinirii cvorumului necesar pentru sedinta din 03.04.2023);

 

Publicăm astăzi 21.04.2023 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          24314/21.04.2023.

 

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

 

DISPOZITIE

de convocare a  Consiliului  Local

in şedinta de lucru ordinara in  data  de 27.04.2023

 

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

DISPUN:

 

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  27.04.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 27.04.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 27.04.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 27.04.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

             

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Nr. 591

Rm. Sarat 21.04.2023

 

 

Anexa la Dispozitia nr.591/21.04.2023

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 27.04.2023

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.109/21.04.2023 privind aprobarea participării Municipiului Râmnicu Sărat la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”, program finanțat din veniturile Fondului pentru mediu, pentru un număr de 50 autovehicule uzate

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.110/21.04.2023 privind aprobarea aderării la Proiectul „Construim Europa împreună cu autoritățile locale” și a desemnării unui consilier local în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în cadrul acestui proiect

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Contencios Administrativ și Juridic Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare nr.111/21.04.2023 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2024 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 13,8% (aferenta anului fiscal 2022)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Serviciul Impozite si Taxe Locale Majoritate absoluta
4. Proiect de hotarare nr.112/21.04.2023 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2022 la Muzeul Municipal “Octavian Mosescu” Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.113/21.04.2023 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului desfasurat in anul 2022 la Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.114/21.04.2023 privind aprobarea schimbării statutului Centrului Cultural ”Florica Cristoforeanu„ Rm.Sarat din așezământ cultural în instituție publică de spectacole și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale acestei instituții

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate/ Compartiment Contencios Administrativ și Juridic Majoritate calificata
7. Proiect de hotarare nr.115/21.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.116/21.04.2023 privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2022 si a comisiei de contestatii

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.117/21.04.2023 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 (proiecte din domeniile cultura, educație civica, social, protectia mediului)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia

Economica/ Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.118/21.04.2023 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

(proiecte din domeniul sport)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia

Economica/ Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare nr.119/21.04.2023 privind alocarea din bugetul local a unei sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei familii aflata in situatie deosebita

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare nr.120/21.04.2023 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala,  a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrului Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru un membru al Consiliului de Administratie la

S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
13. Proiect de hotarare nr.121/21.04.2023  privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
14. Proiect de hotarare nr.122/21.04.2023  privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
15. Proiect de hotarare nr.123/21.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare retea de canalizare pluviala pe strazi din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-lot 3”

– initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/ Compartiment Investitii Majoritate simpla
16. Proiect de hotarare nr.124/21.04.2023   privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-lot 3”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/ Compartiment Investitii Majoritate simpla
17. Proiect de hotarare nr.125/21.04.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a

  bunului imobil – (fosta) Centrala termica CT 202, imobil compus din constructie C1 cu suprafata construita la sol de 227 mp, constructie C2 cu suprafata construita la sol de 6 mp si teren in suprafata masurata de 249 mp, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Ramnicu Sarat, Cartier Zona Pod, Aleea Malinului, judetul Buzau, cu respectarea reglementarilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ si functiunile permise ale zonei

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/  Compartiment Buget/ Compartiment Spatiu Locativ/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate calificata
18. Proiect de hotarare nr.126/21.04.2023 privind aprobarea efectuarii documentatiei cadastrale de repozitionare a imobilelor avand numerele cadastrale 36138, 36645, 33535, inscrise in CF nr.36138 Ramnicu Sarat, CF nr.36645 Ramnicu Sarat, CF nr.33535 Ramnicu Sarat, proprietatea Municipiului Rm.Sarat, respectiv a imobilului avand numarul cadastral 30191, inscris in CF nr.30191 Ramnicu Sarat, proprietatea HADES PETROL LDV S.R.L, prin modificarea limitei de proprietate, fara modificarea suprafetei totale a fiecarui imobil in parte

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Urbanism/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare Majoritate absoluta
19. Proiect de hotarare nr.127/21.04.2023 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren si constructii (C1 si C2), avand numarul cadastral 37758, imobil situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Tudor Vladimirescu nr.28,  judetul Buzau, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, in trei loturi

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Urbanism/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare Majoritate absoluta
20. Proiect de hotarare nr.128/21.04.2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile “Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice”  si “Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ”  şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile menţionate anterior

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice/ Compartiment Contencios Administrativ și Juridic Majoritate

simpla

21. Proiect de hotarare nr.129/21.04.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Compartiment Registrul

Agricol

Majoritate simpla
22. Proiect de hotarare nr.130/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.1, pct.I a), nr.crt.1-5 la Hotararea Consiliului Local nr.62/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat- familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
23. Proiect de hotarare nr.131/21.04.2023 privind modificarea anexei nr.1, pct.I A), nr.crt.1-3 la Hotararea Consiliului Local nr.63/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat – familia ocupationala „Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
24. Proiect de hotarare nr.132/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.1, nr.crt.1-4 la Hotararea Consiliului Local nr.64/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat– familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
25. Proiect de hotarare nr.133/21.04.2023 privind modificarea anexei nr.1, pct.I, nr.crt.1-3 la Hotararea Consiliului Local nr.65/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
26. Proiect de hotarare nr.134/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.1, nr.crt.1 la Hotararea Consiliului Local nr.69/28.02.2023 stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
27. Proiect de hotarare nr.135/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr.1, nr.crt.1-2 la Hotararea Consiliului Local nr.70/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat  potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
28. Proiect de hotarare nr.136/21.04.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile mai 2023-iulie 2023
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
29. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.03.2023-18.04.2023;
  2. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 27.03.2023;
  3. Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 27.03.2023;
  4. Convocator, ordinea de zi si materialele pentru sedinta Adunarii Generale a Asociatilor « ECO BUZAU 2009 » din data de 03.04.2023;
  5. Convocator, ordinea de zi si materialele pentru sedinta Adunarii Generale a Asociatilor « ECO BUZAU 2009 » din data de 04.04.2023 (urmare a neindeplinirii cvorumului necesar pentru sedinta din 03.04.2023);

         Primar,                                                                      Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts