HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019)

ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT
CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTARARE

privind Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019)

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.04.2020;

Având în vedere:

referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Saratinregistrat sub nr.     22909/14.04.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

raportul Directiei Economice-Serviciul Impozite si Taxe Localedin cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.22915/15.04.2020 in conformitate cuprevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;

-prevederile art.56, art.120, alin.(1), art.121, alin.(1) si (2) si art.139, alin.(2) din   Constitutia Romaniei, republicata;

-prevederile art.4 si art.9, paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997;

-Nota de fundamentare nr.15094/02.03.2020;

prevederile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

prevederile HCL nr.269/28.11.2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Rm.Sarat;

-comunicatul de presa al Institutului National de Statistica nr.15din 14.01.2020 care precizeaza ca rata inflatiei determinata pe baza indicelui preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2019-decembrie 2019) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2018– decembrie 2018) este de 3,8%;

procedura statuata de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata (anunt consultare si dezbatere publica, proces verbal si minuta dezbaterii publice, proces verbal incheiat cu prilejul finalizarii procedurii);

prevederile HCL nr.56/27.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al  Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2020mai 2020;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.c) si lit.d)coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normativerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.c) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

     Art.1. Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019) conform anexelor nr.1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Impozite si Taxe Locale si toate compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat si unitatilesubordonate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice locale şi/sau patrimoniul public şi privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului despecialitate al primarului abilitati in acest sens.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de30.04.2020, cu respectarea prevederilor art.139, alin.3, lit.c)(majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 15 voturi pentru, 3 abtineri si _________ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

 

          Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemneaza pentrulegalitate,

    Domnul consilier Ionescu Stefan                Secretar general,  

​​​​     Vagyas-Davidoiu Manuela

                                                                                                                   

Nr. 144

Rm.Sărat 30.04.2020

Related posts