DISPOZIŢIE Nr. 387 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii decembrie 2019

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

        În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE :

        Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  JOI, 19 DECEMBRIE 2019, ORA 1000.

                 (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

           PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND: 

 1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV 2019 pe cele două secţiuni;
 1. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2019;
 1. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;
 1. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;
 1. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău;
 1. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;
 1. Rectificarea I  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;
 1. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău ;
 1. Aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019;
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 216/2018 privind aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, km. 16+000 – 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – Limită judeţ Vrancea, Judeţul Buzău” şi a acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău şi UAT Comuna Buda pentru realizarea acestuia – formă actualizată;
 1. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Stadionului, nr. 7 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 1. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 217/2018 privind trecerea din domeniul public al Județului Buzău în domeniul privat al Județului Buzău a unor corpuri de clădire situate în municipiul Buzău, strada Bistriței nr. 45;
 1. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean pentru anul 2020;
 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat;
 1. Aprobarea Procedurii și modalităților de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ și a măsurilor de interes județean, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial al Județului Buzău, în format electronic;
 1. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;
 1. Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 1. Completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 215/2019 pentru aprobarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2018-2019.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău;

       Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 19.12.2019 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-18;

2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct. 1-18;

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 10,11,12,15;

4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – pct. 13,17,18;

5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 13,15,18.

  Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

  Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

         BUZĂU, 11 DECEMBRIE 2019

  

                         PREŞEDINTE,

                  PETRE-EMANOIL NEAGU

 

                                            

                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

  

                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts

Leave a Comment