DISPOZIŢIE Nr. 331 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii octombrie 2019

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 331

 privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii octombrie  2019

         Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE :

         Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  JOI, 31 OCTOMBRIE 2019, ORA 900.

                (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND:

 1. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2019 pe cele două secțiuni;
 2. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 2;
 3. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019;
 4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;
 5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului Județean Buzău;
 6. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 7. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 8. Aprobarea restituirii de către Consiliul Județean Buzău, în numele și pentru Județul Buzău, a soldului la contractul de credit nr. 522897/2014;
 9. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău și Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” pentru realizarea unui proiect cultural;
 10. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la proiectul inițiat de Asociația „Forum Art” – „Școala Internațională de Sculptură Măgura, Județul Buzău, ediții anuale”
 11. Aprobarea dezmembrării unui lot de teren de 2.400 mp. din suprafața de 11.308 mp. proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 52;
 12. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 203C, km. 17+300-19+000, comuna Florica, Judeţul Buzău”;
 13. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a suprafeţei de teren în lungime de 2 km. din DJ 102F, situat în intravilanul comunei Berca;
 14. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat;
 15. Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Buzău – formă actualizată pentru anul 2019;
 16. Aprobarea Regulamentului privind organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitatea sanitară publică cu paturi – Spitalul Județean de Urgență Buzău;
 17. Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 18. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău ;
 19. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;
 20. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
 21. Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2018-2019;
 22. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 31.10.2019.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău.

        Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 31.10.2019 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

1.   Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1- 22   ;

2.   Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct. 1-22;

3.  Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 11, 12, 15;

4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – pct. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22;

5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

         BUZĂU , 24 OCTOMBRIE 2019

 

 PREŞEDINTE,

 PETRE-EMANOIL NEAGU

                                         

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts

Leave a Comment