Consiliul Județean Buzău, convocat în şedinţă extraordinară de îndată, joi 3 octombrie 2019

Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, i-a convocat pe aleșii județeni la o şedinţă extraordinară de îndată, programată pentru joi, 03 octombrie 2019.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” după cum urmează:

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 295 privind convocarea Consiliului judeţean  în şedinţă extraordinară de îndată – joi, 03 octombrie 2019

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3), art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară de îndată,  JOI, 03 OCTOMBRIE 2019, ORA 9,00.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND:

  1. Aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți;
  2. Aprobarea valorii investițiilor aferente Județului Buzău și participării Consiliului Județean Buzău la cofinanțarea „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”;
  3. Aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei  Cost-Beneficiu pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”.   (3) Inițiatorul proiectelor de hotărâri prevăzute la alin. (2) este Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.2. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 03.10.2019 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

  1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 2 și 3;   2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

 

Related posts

Leave a Comment