PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării unui nou traseu de transport public local de persoane pe raza U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat

Nr. 72204/23.11.2023

ANUNŢ

REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

 

Astăzi, data de 23.11.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării unui nou traseu de transport public local de persoane pe raza U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, a programului de transport local pentru acesta, precum și înființarea unor noi stații de călători pe traseul respectiv.

Paragraf descriptiv:

Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare înființarea unui nou traseu de transport public local de persoane pe raza U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, a programului de transport local pentru acesta, precum și înființarea unor noi stații de călători pe traseul respectiv.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

–   Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat;

– Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat nr. 64234/23.10.2023;

– Raportul de specialitate nr. 64424/24.10.2023 al Compartimentului Autorizarea Serviciilor de Transport Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat – însoțit de anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3;

– Nota de fundamentare nr. 64490/24.10.2023 a Compartimentului Autorizarea Serviciilor de Transport Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat ;

– adresa nr. 780/02.10.2023 a societății Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat;

– memoriul tehnic nr. 61059/09.10.2023 și planurile de amplasament și delimitare a imobilului pentru cele 19 amplasamente;

– adresa nr. 61468/08.10.2023 emisă de Primăria Municipiului Râmnicu Sărat prin care se solicită Poliției Municipiului Râmnicu Sărat – Biroul Rutier avizul pentru înființarea a 19 noi stații de călători pentru transportul public pe raza U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat;

– Avizul de legalitate nr. 982685/17.10.2023 emis de Poliția Municipiului Râmnicu Sărat – Biroul Rutier, înregistrat la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu nr. 63904/20.10.2023;

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei primariermsarat.ro, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;

link: http://primariermsarat.ro/primarie_ramnicusarat/node/10390;

  • la sediul instituţiei Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat din strada Nicolae Bălcescu nr. 1;

Proiectul de act normativ se poate obţine, în copie, pe bază de cerere scrisă depusă la Biroul Informare şi Relaţii Publice, Compartiment Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pentru proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 29.11.2023 (inclusiv):

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență / Legea 52/2003 transparența decizională în administrația publică;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro;
  • prin poştă, pe adresa: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, judetul Buzău, cod postal 01258;
  • la sediul instituţiei – Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr. 1, Biroul Informare și Relații Publice – Compartiment Registratură, în zilele de luni, marti, miercuri și joi între orele: 08:00 – 16:30, și în ziua de vineri, între orele: 08:00 – 14:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind înființarea unui nou traseu de transport public local de persoane pe raza U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, a programului de transport local pentru acesta, precum și înființarea unor noi stații de călători pe traseul respectiv”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la sectiunea Transparență/Legea nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 11.01.2024.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie cu următoarele date de contact:

–  telefon: 0238/561946; fax 0238/561947;

– adresa de e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro;

– persoană de contact – consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana – persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică la nivelul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.

                                                  

PRIMAR,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

  

Întocmit,

CONSILIER JURIDIC, CORBU ALINA-GIORGIANA,

Persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Related posts