DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii SEPTEMBRIE 2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru data de 28 septembrie 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

 

1. Proiect de hotărâre nr. 199/22.09.2023 privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului David – Andrei VLAD;

2. Proiect de hotărâre nr. 157/02.08.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aflate în patrimoniul Municipiului Buzău și a Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
3. Proiect de hotărâre nr. 158/03.08.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Reabilitare, consolidare și extindere clădire P+M în vederea amenajării unei Biserici Penticostale ,,BETLEEM” Buzău”;

4. Proiect de hotărâre nr. 181/08.09.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 4;

5. Proiect de hotărâre nr. 182/11.09.2023 pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027;
6. Proiect de hotărâre nr. 183/11.09.2023 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 184/13.09.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către I.C.-M. și I.R.-I.;

8. Proiect de hotărâre nr. 185/14.09.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 5, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către V.M. și V.G.-S. (fostă L.G.-S.);

9. Proiect de hotărâre nr. 186/15.09.2023 privind componența Comitetului Director al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”;

10. Proiect de hotărâre nr. 187/18.09.2023 pentru completarea 2 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 7 din 26.01.2023 privind aprobarea solicitării de trecere a unei părți din Canalul „Iazul Morilor”, parte din AHC Câmpia Buzăului, din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Municipiului Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 189/19.09.2023 privind darea în administrarea Liceului Tehnic a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, înscrise în cărțile funciare nr. 63007 și nr. 62476 a U.A.T. Municipiul Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 190/20.09.2023 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare străzi: Str. Haiducului, Aleea Margaretelor, Aleea Mărgăritarelor, Str. Cătinei, Fundătura Pescăruș, Fundătura Viorelelor, Str. Rapsodiei,Str. Tuberozelor, Aleea Ceferiștilor, Aleea dintre Grădinița de pe Str. Ion Caraion și Biserică, zona de la Intersecția Străzii Ostrovului cu parcarea McDonald`s (în fața Farmaciei Catena)”;

13. Proiect de hotărâre nr. 191/20.09.2023 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construcție centrale termice zona Cămine Contactoare din Municipiul Buzău”;

14. Proiect de hotărâre nr. 192/21.09.2023 privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;

15. Proiect de hotărâre nr. 193/21.09.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Buzău, județul Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 194/21.09.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclişti, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău” COD SMIS 128607 – Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

17. Proiect de hotărâre nr. 195/21.09.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr.POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

18. Proiect de hotărâre nr. 196/21.09.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Realizarea unui centru intermodal de transport al municipiului Buzău, integrat cu sistem Park-and-Ride” COD SMIS 129646, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 – Apel de proiecte nr. POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

19. Proiect de hotărâre nr. 197/21.09.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiect „Modernizarea şi creşterea gradului de atractivitate şi siguranţă al transportului public din municipiul Buzău” COD SMIS 128610, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de judeţ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

20. Proiect de hotărâre nr. 198/21.09.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Regenerarea spaţiului urban adiacent Parc Tineretului – crearea unui spaţiu activ de recreere” COD SMIS 129253, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.2 – Apel de proiecte nr POR/189/4/2/Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ;

21. Proiect de hotărâre nr. 200/22.09.2023 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare;

22. Proiect de hotărâre nr. 201/22.09.2023 privind rectificarea 3 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

23. Proiect de hotărâre nr. 202/22.09.2023 pentru modificarea nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

24. Proiect de hotărâre nr. 203/22.09.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie-decembrie 2023;

25. Diverse.

ART.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate, astfel:

-de primarul municipiului Buzău, punctele 1-10 și punctele 21-23 de pe ordinea de zi;

-de viceprimarul municipiului Buzău, dl. consilier local Ionuț-Sorin Apostu, punctele 11-20 și 24 de pe ordinea de zi.

ART.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Related posts