ANUNȚ de convocare a Consiliului Local în şedinta de lucru ordinară în data de 28.10.2021

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 28.10.2021, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021;
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Rm.Sarat;
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm.Sarat pentru anul 2021;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile O.G nr.15/2021 pentru obiectivul de investitii „Reabilitare/Restaurare Colegiul National Alexandru Vlahuta, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2022, respectiv aprobarea Devizului General -rest de executat, actualizat, in conformitate cu prevederile O.G nr.15/2021;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii „Reabilitare/Restaurare Colegiul National Alexandru Vlahuta, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, cuprins pentru finantare in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2022 in conformitate cu Devizul General actualizat conform prevederilor O.G nr.15/2021;;
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional nr.1 la Acordul de Parteneriat incheiat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”, nr.37/ADR/18.01.2021, proiect in care Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat are calitatea de membru 7/partener 7 (Fisa de proiect “Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu-Sarat”);
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-Etapa I” prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”;
 8. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare „Executie instalatie de protectie catodica cu injectie de curent S.P.C Gradinita cu Program Normal nr.1, Municipiul Rm.Sarat”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 1 mp situat in incinta curtii Gradinitei cu Program Normal nr.1 de la adresa strada Gheorghita Lupescu nr.8 – unitate arondata Scolii Gimnaziale nr.6) in conformitate cu prevederile Certificatului de urbanism nr.64/07.05.2021, in vederea punerii in siguranta a retelei de distributie gaze naturale din zona str.Stejicului/str. Gheorghita Lupescu din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionata, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A;
 9. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare „Amplasare firma pe fatada cladirii” la imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Tudor Vladimirescu nr.20, judetul Buzau, imobil apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat (imobil in care isi desfasoara activitatea Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat), acord solicitat prin Certificatul de urbanism nr.147/30.09.2021;
 10. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare „Amplasare firma pe fatada cladirii” la imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Primaverii nr.2-4, judetul Buzau, imobil apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat (imobil in care isi desfasoara activitatea Muzeul Municipal „Octavian Mosescu” Rm.Sarat), acord solicitat prin Certificatul de urbanism nr.148/30.09.2021;
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 303 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 198), strada Petre Ispirescu nr.1, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri  cu destinatia de locuinta, aflata la stadiul de executie-fundatie si suprastructura, ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.2645/03.08.2021, catre domnul Puiu Valerică casatorit cu doamna Puiu Florentina-Ramona, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre doamna Blidaru Mariana;
 12. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii „Constantin Brâncoveanu” Scolii Gimnaziale nr.1, unitate de invatamant preuniversitar de stat, cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, strada Stefan cel Mare nr.17, judetul Buzau;
 13. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati;
 14. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat;
 15. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct la Colegiul National „Alexandru Vlahuta” Rm.Sarat;
 16. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct la Liceul Teoretic „Stefan cel Mare” Rm.Sarat;
 17. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director la Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab” Rm.Sarat;
 18. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct la Liceul Tehnologic „Victor Frunza” Rm.Sarat;
 19. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct la Scoala Gimnaziala nr.1 Rm.Sarat;
 20. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct la Scoala Gimnaziala „Gheorghe Vernescu” Rm.Sarat;
 21. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala „Dr.Ilie Pavel” Rm.Sarat;
 22. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct la Scoala Gimnaziala „Vasile Cristoforeanu” Rm.Sarat;
 23. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala nr.6 Rm.Sarat;
 24. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director la Gradinita cu Program Prelungit „Mugurasii” Rm.Sarat;
 25. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director la Gradinita cu Program Prelungit „Lumea Copilariei” Rm.Sarat;
 26. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director la Gradinita cu Program Normal „Orizont” Rm.Sarat;
 27. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2021-ianuarie 2022 ;

Alte probleme ale activitatii curente:

 1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.09.2021-18.10.2021;
 2. Procese-verbale si hotarari adoptate in cadrul sedintei Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” din data de 12.10.2021;

 

Publicăm astăzi 22.10.2021 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr. 28733/22.10.2021.

 

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Related posts