DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in data  de 30.04.2020

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

DISPUN:

 

Art.1. Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  30.04.2020, orele 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat (parter), strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.04.2020 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.04.2020 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

 

Nr. 311

Rm. Sarat 24.04.2020

 Anexa la Dispozitia nr.________________

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 30.04.2020

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2019, si mentinerea contractului de management  al domnului Danielescu Adrian

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp  apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 446), strada General Magheru nr.6, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta  (tip parter) ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2225/24.12.2019, catre doamna Braescu Silvica-Tinuta casatorita cu domnul Braescu Viorel, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Bleanda Gabi-Florentin

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/

Compartiment Administrare Patrimoniu

 

Majoritate absoluta
6. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in Anexa nr.2 la HCL nr.259/15.11.2019 pentru obiectivul de investitie (proiectul) “Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui traseu pietonal si pentru biciclisti pe malul raului Ramnicu Sarat”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Compartiment Programe cu Finantare Externa

 

Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii principalilor indicatori tehnico-economici (Indicatori maximali) in conformitate cu devizul general intocmit la faza de proiectare (Proiect tehnic revizuit) pentru proiectul ,,Amenajare spatii verzi in cartierele Anghel Saligny si Extindere Slam Rimnic si realizarea unor investitii adiacente in infrastructura de acces catre acestea” si a cheltuielilor legate de proiect

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/

Compartiment Programe cu Finantare Externa

 

Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat – Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, modificarile patrimoniale referitoare la  scoaterea din functiune, casarea si valorificarea a trei mijloace fixe (tractor tip U650, remorca tip 2RB5A si autospecializata cisterna-marca AB, tip 22230DF), mijloace fixe apartinand S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

 

Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire spatii de productie si/sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Compartiment Administrare Patrimoniu/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate calificata
10. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului (marca FORD TRANSIT 16+1 locuri) transmis fara plata din patrimoniul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in patrimoniul Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat (Colegiul National Alexandru Vlahuta), judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Autorizarea Serviciilor de Transport Local Majoritate absoluta
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 (proiecte din domeniile cultura, educație civica, social, protectia mediului)

– initiator – Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Birou Monitorizarea si Indrumarea Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020

(proiecte din domeniul sport)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate/

Birou Monitorizarea si Indrumarea Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
13. Proiect de hotarare privind aprobarea  documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr.16 – nr.cadastral 31959) si (strada Focsani nr.21 – nr.cadastral 36389) – locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii institutii publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa scoala, infiintarea unui centru de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii verzi”, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau si a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentatii de urbanism

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul Urbanism

 

Majoritate

absoluta

14. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul Impozite si Taxe Locale Majoritate absoluta
15. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

 

Majoritate absoluta
16. Alte probleme ale activitatii curente:

1.     Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.03.2020-22.04.2020;

2.     Regulamentul elaborat de Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat referitor la acordarea pachetelor cu alimente pe perioada instituirii starii de urgenta (procedura interna) in conformitate cu prevederile HCL nr.59/24.03.2020;

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Related posts