ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 83633/24.11.2022 

ANUNŢ

CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

 În conformitate cu prevederile prevederile art. 7, alin. (13) Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica în anul 2023 în Municipiul Râmnicu Sărat, proiect de hotărâre care urmează a fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Lcal al Municipiului Râmnicu Sărat.

Astfel, ținând cont de procedura statuată de dispozițiile art. 7, alin. (13) Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata, conform cărora: ,,Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situaţii urgente sau a uneia care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării şi anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat”, prin raportare la alin. (2) din același alineat, care prevedere: ,,Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normative” coroborat cu faptul că în data de 21.11.2022 actul normativ privind aprobarea O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale a fost aprobat, însă este transmis secretarului general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității, act normativ care stipulează la art. 20, lit. i) : ,,prevederile pct. 106 si 107-117 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2025”;

Învederăm că persoanele fizice și juridice interesate pot depune în scris, până la data de 12.12.2022, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica în anul 2023 în Municipiul Râmnicu Sărat, al cărui conținut il dăm publicității împreună cu documentația care justifică necesitatea adoptării actului normativ propus spre aprobare.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre, exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi numărul de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în timpul programului de lucru sau prin e-mail la adresa primarie_rmsarat@primariermsarat.ro, până la data de  12.12.2022.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe pagina web www.primariermsarat.ro/transparenta/Legea nr. 52/2003 si la Birou Informare şi Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.

 

Primar,

Cîrjan Sorin-Valentin

 

 Întocmit,

Persoană responsabilă de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

Consilier Juridic, Corbu Alina-Giorgiana

Related posts