ANUNȚ ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiul Râmnicu Sărat în data de 30.06.2022, ora 15.00

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 30.06.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare nr.163/24.06.2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.164/24.06.2022 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.165/24.06.2022 privind aprobarea revizuirii Planului anual de actiune privind serviciile sociale ce vor fi furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat in anul 2022, in vederea administrarii si finantarii acestora din bugetul local al UAT-Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.166/24.06.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I- actualizata) si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-Etapa I”, proiect depus in cadrul Programului National de Investitii “Anghel Saligny”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.167/24.06.2022 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 300 mp, avand numarul cadastral 37643, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny, strada Mihai Viteazu nr.14, judetul Buzau, in doua loturi

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.168/24.06.2022 privind incetarea Contractului de comodat nr.172/20.06.2011 privind imobilul –teren situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Bariera Slam Ramnic, parcela nr.31, judetul Buzau (corespondent strada Zaharia Stancu nr.1) prin retragerea dreptului de folosinta gratuita a comodatarului coroborat cu aplicarea prevederilor legale incidente activitatii primarului Municipiului Ramnicu Sarat privind respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii in cadrul unitatii administrativ teritoriale –Municipiul Ramnicu Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.169/24.06.2022 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 287), strada Crisului nr.27, judetul Buzau, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, ce a facut obiectul contractului de donatie autentificat sub nr.2013/01.10.2021, catre domnul Trestianu Iordache, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Banu George Pompiliu

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8. Proiect de hotarare nr.170/24.06.2022 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Retea electrica pentru alimentare bloc de locuinte P+4E din strada Brasoveni, nr.3, Municipiul Ramnicu Sarat”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.30/07.03.2022, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 57 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, in vederea racordarii la sistemul de distributie a energiei electrice a imobilului situat in strada Brasoveni nr.3 din Municipiul Rm.Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.171/24.06.2022  privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii  „C.N.I” -S.A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire cresa medie, str. Focsani, nr.21, municipiul Ramnicu Sarat”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 25.05.2022-20.06.2022;
  1. Informare privind actualizarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” intocmita de catre Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice;
  2. Informare privind stadiul actualizarii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic General Municipiul Rm.Sarat intocmita de catre Serviciul Urbanism;
  3. Convocator si ordine de zi sedinta AGA ADI “Buzau 2008”.

 Publicăm astăzi 24.06.2022 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          _________/24.06.2022.

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Dispoziție și Ordinea de zi a Ședinței CL din  30 06 2022 ora 15

Related posts