Anunțul de convocare a Ședinței de lucru ordinare a Consiliului Local din Data de 31-01-2022, ora 15.00

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.01.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021 si al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2021, precum si a listei finale a obiectivelor de investitii pe surse bugetare pe anul 2021;
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 1.162.215,98 lei din excedentul bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2021, suma aferenta cererilor de prefinantare pentru proiecte cu finantare nerambursabila, ramasa neutilizata la finele anului 2021 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in anul 2022 ;
 3. Proiect de hotarare privind actualizarea cu rata inflatiei de 5,1% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2022;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri ce fac parte din domeniul public al Municipiului Rm.Sarat pe care sunt amplasate constructii provizorii – garaje auto;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri ce fac parte din domeniul public al Municipiului Rm.Sarat pe care sunt amplasate constructii provizorii cu alte destinatii decat cea de garaj auto;
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a duratei contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat ;
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evaluarii finale a managementului desfasurat in perioada 2017-2022 la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Rm.Sarat;
 8. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de evaluare finala si in comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea finala a managementului desfasurat in perioada 2017-2022 la Biblioteca Municipala “Corneliu Coposu” Rm.Sarat;
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum si a Caietului de obiective, intocmite in vederea organizarii concursului de proiecte de management pentru postul de manager-director la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” Ramnicu Sarat;
 10. 10. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea postului de manager-director al Centrului Cultural “Florica Cristoforeanu” Ramnicu Sarat;
 11. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2022-2023;
 12. Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.9 din anexa la HCL nr.204/30.09.2021 privind numirea pentru anul scolar 2021-2022 a reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat ca membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat, in sensul desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local care sa il inlocuiasca pe domnul Manciulea Dan Traian din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.6 Rm.Sarat ;
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea primirii in calitate de membri asociati in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” a Unitatilor Administrativ Teritoriale Comuna Ghergheasa si Comuna Mihailesti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat;
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea constatarea incetarii calitatii de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” a comunei Cilibia, judetul Buzau;
 15. Proiect de hotarare privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS, catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat, nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.1/2022);
 16. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Deviere conducta distributie gaze naturale pe strada Industriei, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 6 mp situat in strada Industriei nr.10A, in vederea introducerii in subteran a conductei de distributie gaze naturale), precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de gaze naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionate, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A;
 17. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare „Amplasare constructii metalice pe fundatie din beton armat cu functiunea de sala de curs”, in incinta imobilului situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Lalelelor nr.1, judetul Buzau (imobil in care isi desfasoara activitatea Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab” Rm.Sarat), acord solicitat prin Certificatul de urbanism nr.173/12.11.2021;
 18. Proiect de hotarare privind atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat ;
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a duratei de valabilitate a contractelor de inchiriere, a recalcularii chiriilor lunare conform prevederilor legale in vigoare si actualizarea chiriilor lunare cu rata inflatiei pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), judetul Buzau ;
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a duratei contractului nr. 7479/11.04.2012 pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor de resedinta din Municipiul Rm.Sărat Rm.Sărat cu _______luni/an(i), incepand cu 12.04.2022;
 21. Proiect de hotarare privind modificarea contravalorii tichetelor de parcare si abonamentelor aferente activitatii privind gestiunea activitatii de administrare a parcarilor publice cu plata, a tarifelor privind gestiunea activitatii de administrare a parcarilor de resedinta din Municipiul Rm.Sarat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare;
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale ce vor fi furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat in anul 2022, in vederea administrarii si finantarii acestora din bugetul local al UAT-Municipiul Rm.Sarat ;
 23. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati;
 24. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat;
 25. Proiect de hotarare privind darea în administrare S.C Transport Urban de Călători S.A Rm.Sarat, operator servicii publice de transport local cu unic acționar Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local, a 11 peroane amenajate in spic pentru microbuze si a 6 peroane amplasate la bordura pentru autobuze, situate pe domeniul public al U.A.T. Municipiul Rm.Sarat, și a unei construcții modulare tip container în suprafață de 57,60 mp cu destinația de autogară, investiție publică a municipiului, situată in Municipiul Rm.Sarat, strada Horia nr.1A, judetul Buzau, amplasata pe suprafața de teren de 59,52 mp aflat în folosința Municipiului Râmnicu Sărat conform contractului de închiriere nr. 51/2020, in vederea infiintarii unei autogari pentru transport persoane;
 26. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2021;
 27. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2022-aprilie 2022.

Alte probleme ale activitatii curente:

 1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 14.12.2021-13.01.2022;
 2. Raport privind accesul la informatiile de interes public conform Legii nr.544/2001 in anul 2021;
 3. Raport privind transparenta decizionala conform Legii nr.52/2003 in anul 2021 la nivelul Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ;
 4. Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor semestrul II al anului 2021;
 5. Informare privind Decizia nr.58/22.12.2021 emisa de Camera de Conturi Buzau de prelungire a termenului pentru realizarea masurilro dispuse prin Decizia nr.36/24.11.2017 la Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiu Rm.Sarat;
 6. Informare privind Decizia nr.39/22.12.2021 emisa de Camera de Conturi Buzau pentru inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in procesul-verbal de constatare anexa la Raportul de audit inregistrat la Primaria Municipiului Rm.Sarat sub nr.40219/26.11.2021;
 7. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 25.01.2022 (sau 26.01.2022)

Publicăm astăzi 25.01.2022 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.  5045/25.01.2022.

 Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Dispoziție și Ordinea de zi a Ședinței CL din 31-01-2022, ora 15

Related posts