Convocare a ședintei de lucru extraordinare a Consiliului Local din Data de 22.12.2021, ora 12.00

ANUNT

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 22.12.2021, orele 1200 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Rm.Sarat;
3. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Rm.Sarat;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de grant specific nr.AGS 16/2022 pentru Proiectul 101072667 –EUROPE DIRECT RAMNIC –RS2022-1, subsecvent ACORDULUI CADRU DE PARTENERIAT PENTRU EUROPE DIRECT NR.ACP 16/2021-2025 (inregistrat la Comisia Europeana, Directia Generala Comunicare sub nr.ARES(2021)2589049), acord cadru aprobat prin HCL nr.72/16.04.2021;
5. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat cu patru bunuri mobile – autobuze ;
6. Proiect de hotarare privind darea in concesiune catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat a bunurilor mobile – autobuze, inventariate in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, in considerarea derularii contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS nr. 802/14.06.2021;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii totale a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat” ca urmare a actualizarii listei de echipamente/dotari, respectiv a caracteristicilor tehnice ale acestora, a cheltuielilor neeligibile aferente acestui proiect precum si modificarea Acordului de parteneriat incheiat intre Municipiul Ramnicu Sarat -lider de proiect (partener 1) si Spitalul Municipal Ramnicu Sarat (partener 2), in mod corespunzator;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare retea de canalizare pluviala pe strazi din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-lot 1”;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-lot 1”;

10. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Ramnicu Sarat si a titlului „Conditii de exploatare a Serviciului public de salubrizare menajera a Municipiului Rm.Sarat” din anexa nr.12 la Caietul de sarcini pentru activitatile privind „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de desuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori” si „transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora” precum si modificarea si completarea Indicatorilor de performanta prevazuti in Anexa nr.14 la acelasi caiet de sarcini;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a duratei contractului nr. 12790/05.08.2011 pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Rm.Sărat precum şi a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar sau abandonate în municipiul Rm.Sărat cu _______luni/an(i), incepand cu 01.01.2022;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea unui nou Regulament de organizare si functionare privind administrarea, intretinerea si atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcarile de resedinta din Municipiul Rm.Sarat, precum si aprobarea amenajarii unor noi locuri de parcare;
13. Proiect de hotarare privind modificarea tarifului de distanta maximal unic, pe timp de zi, pentru serviciile de transport public local de persoane in regim de taxi in Municipiul Rm.Sarat ;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat a unei autogari pentru transport persoane in Municipiul Rm.Sarat, strada Horia nr.1A, judetul Buzau, ca o conditie prealabila de eliberare a licentei pentru activitati conexe transportului rutier –activitati desfasurate de autogara;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea modelului contractului de management administrativ-financiar ce se va incheia intre Primarul Municipiului Rm.Sarat si directorul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din Municipiul Rm.Sarat, ca urmare a promovarii concursului de ocupare a functiei de director la unitatea de invatamant respectiva, precum si aprobarea indicatorilor de performanta, anexa la acesta;

Alte probleme ale activitatii curente:
1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 19.11.2021-13.12.2021;
2. Informare privind adresa emisa de S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.41909/07.12.2021;
3. Convocator si materiale sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din fata de 15.12.2021

Publicăm astăzi 16.12.2021 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr. 44637/16.12.2021.

Primar,
CÎRJAN SORIN-VALENTIN

DESCARCĂ Dispoziția si Ordinea de zi Sedință CL din 22 12 2021, ora 12

Related posts