HOTARARE privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat si aprobarea unor noi taxe

HOTARARE

privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat si aprobarea unor noi taxe

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.06.2021;

Având în vedere:

–  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.112733/16.06.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;

– raportul Directiei economice –Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     113196/18.06.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;

– avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;

– prevederile Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.27 si art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile  HCL nr.18/13.03.1997 cu privire la aprobarea transferului cu titlu gratuit a activului „Cimitir Eternitatea” de la RAGCL Elast Rm.Sarat la ADP, respectiv prevederile HCL nr.91/20.06.2002 privind transmiterea unui imobil aflat in proprietatea Consiliului local Rm.Sarat din administrarea Primariei in administrarea A.D.P Rm.Sarat;

-prevederile HCL nr.177/29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Cimitirului „Eternitatea” din Municipiul Rm.Sarat;

– solicitarea Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat insotita de nota de fundamentare inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.98684/13.04.2021;

-prevederile HCL nr.9/30.01.2020 privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat;

-comunicatul de presa al Institutului National de Statistica nr.16 din 14.01.2021 care precizeaza ca rata inflatiei determinata pe baza indicelui preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2020-decembrie 2020) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2019- decembrie 2019) este de 2,6%;

-procedura statuata de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata (anunt consultare si dezbatere publica, proces verbal si minuta dezbaterii publice, proces verbal incheiat cu prilejul finalizarii procedurii);

– procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local”;

-adresa inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat (in atentia Consiliului local) sub nr.113042/17.06.2021 a doamnei consilier local Puscasu Cornelia, aleasa presedinte de sedinta  al  Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile mai 2021-iulie 2021, prin HCL nr.107/22.04.2021;

-prevederile HCL nr.129/30.06.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al  Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedinta autoritatii deliberative din data de 30.06.2021;

-prevederile art.129, alin.(2), li.c) si d) coroborat cu alin.(4), lit.c) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.c) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat, precum si aprobarea unor noi taxe, conform anexei.

Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Incepand cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.9/30.01.2020 privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice locale şi/sau patrimoniul public şi privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens, in stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in răspunderea aferentă actelor administrative si Administratia Domeniului Public Rm.Sarat.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

 

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.06.2021, cu respectarea prevederilor art.139 alin.3 lit.c) (majoritate absoluta)  din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 17 voturi pentru, ______-___ abtineri si _____-____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 17 consilieri locali prezenti.

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                                                 Contrasemneaza pentru legalitate,

    Doamna consilier Balan Carmen-Iuliana                                                                  Secretar general,  

                                                                                                                                               Vagyas-Davidoiu Manuela 

                                                                                                                        

Nr. 137

Rm.Sărat 30.06.2021

 

      Anexa la HCL nr.137/30.06.2021

 Tabel cuprinzand taxele speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat (propunere)

 

Nr.

crt.

Denumire serviciu funerar U.M. Nivel existent

(lei)

Nivel propus

(lei)

1. Inchiriat capela 24h lei/sicriu/zi 75 77
2. Sapat groapa, astupat si aranjat mormant lei/groapa 187 192
3. Inhumat oseminte lei/cadavru 87 89
4. Deshumat oseminte cu groapa normala lei/cadavru 174 179
5. Taxa autorizatie lucrari funerare-montat cruce lei/buc 37 38
6. Taxa autorizatie lucrari funerare-cavouri si cripte lei/buc 249 256
7. Taxa autorizatie transport oseminte in alta localitate lei/oseminte 75 77
8. Taxa intretinere (iluminat, curatenie alei,apa,paza,etc)-lei/mp/an/loc  termen 25 ani lei/mp/an 4 4
9. Concesiune loc de veci termen 25 ani lei/groapa 311 319
10. Concesiune loc de veci termen 7 ani lei/groapa 63 65
11. Taxa intretinere (iluminat, curatenie alei, apa-lei/an, pentru loc termen 7 ani lei/groapa 75 77
12. Taxa inchiriat capac frigorific lei/ora 1
13. Taxa igienizare capac frigorific Lei/inchiriere 26

  

 

 

Related posts