HOTARARE privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020

ROMANIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT                                                                          

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE

privind anularea accesoriilor  în cazul obligaţiilor bugetare restante  la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Rm.Sarat si aprobarea procedurii de anulare a acestora

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.07.2020;

Având în vedere:

–  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.37683/15.07.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– raportul Serviciului Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.37776/16.07.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;

-prevederile art.XVII din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale;

-prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal – “Impozite si Taxe Locale”;

– prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Nota de fundamentare nr.29988/02.06.2020;

-procedura statuata de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata (anunt consultare si dezbatere publica, proces verbal si minuta dezbaterii publice, proces verbal incheiat cu prilejul finalizarii procedurii);

-prevederile HCL nr.171/28.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al  Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile iunie 2020– august 2020;

-prevederile art.1 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea <LLNK 12019    57182 332 151 96>art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(4), lit.c) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.c) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1. Se aproba anularea accesoriilor  în cazul obligaţiilor bugetare restante  la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.G nr.69/2020, pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale.

Art.2. (1) Se aproba procedura de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Rm.Sarat, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Se aproba formularistica necesara pentru implementarea procedurii de anulare a accesoriilor, dupa cum urmeaza: “Cerere de anulare a creantelor accesorii potrivit O.U.G nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale », conform Anexei nr.2, respectiv modelul «Decizia de aprobare/respingere a cererii de anulare a creantelor accesorii », conform Anexei nr.3.

Anexele nr.2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Sarat.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

 

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.07.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.3, lit.c) (majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 13 voturi pentru, _____-____ abtineri si _____-____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 13 consilieri locali prezenti.

 

            Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemneaza pentru legalitate,

      Domnul consilier Florian Nicolae                    Secretar general,  

                                                                             Vagyas-Davidoiu Manuela   

                                                                                                                      

Nr. 201

Rm.Sărat 30.07.2020

Related posts